DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.16

Совершенствование математической и логической модели теоретического синтеза зубчатых звеньев плоских систем зубчатых зацеплений

Anatoly Krivosheya, Yuriy Danylchenko, Volodymyr Melnyk, Borys Vorontsov, Nikolay Dolgov, Dmitriy Babichev, Anatoly Balandin, Tatyana Tretyak

Анотація


В статье представлен анализ существующих структурных схем синтеза плоских систем зубчатых зацеплений. На основании этого анализа
предложена обобщающая структурная схема синтеза плоских систем зубчатых зацеплений. Эта схема включает возможные варианты синтеза плоских зубчатых контуров и плоских исходных формообразующих контуров. На конкретном примере раскрыты особенности обобщенной структурной унифицированной математической модели прямого и обратного формообразования сложнопрофильних цилиндрических
зубчатых передач с использованием теории отображения аффинного пространства.


Ключові слова


цилиндрические зубчатые передачи; формообразование; исходный контур; исходный формообразующий контур

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Litvin F. L. Teoriya zubchatykh zatsepleniy [The theory of gearing].

Moscow, Nauka, 1968. 584 p.

Krivosheya A. V., Storchak M. G., Danil'chenko Yu. M., Ternyuk N. E.,

Vorontsov B. S., Ustinenko A. V. Razrabotka kontseptsii, struktury i

printsipov sozdaniya i funktsionirovaniya novoy tekhnicheskoy sistemy sinteza zubchatykh peredach [Development of the concept,

structure and principles of the creation and operation of a new technical system for the synthesis of gears]. Vіsnik Natsіonal'nogo

tekhnіchnogo unіversitetu "KhPІ" Serіya: Problemi mekhanіchnogo

privodu. [Bulletin of the National Technical University "KhPI" Series: Problems of mechanical drive]. 2015, no. 34. pp. 64–74.

Erikhov M. L. Printsipy statistiki, metody analiza i voprosy sinteza zubchatykh zatsepleniy [Principles of statistics, methods of analysis and questions of synthesis of gears]. Diss. … dokt. tekhn. Khabarovsk, 1972. 324 p.

Kolchin N. I. Analiticheskiy raschet ploskikh i prostranstvennykh

zatsepleniy [Analytical calculation of flat and direct links]. Leningrad, Mashgiz, 1949. 208 p.

Sheveleva G. I. Proektirovanie zubchatykh zatsepleniy po lokal'nym

usloviyam [Designing of gears by local conditions]. Moscow, Mashinostroenie. 1986. 52 p.

Novikov M. L. Zubchatye peredachi s novym zatsepleniem [Gears with

new gearing]. Moscow, VVIA im. N.E. Zhukovskogo, 1958. 144 p.

Shishov V. P. Teoriya, matematicheskoe obespechenie i realizatsiya sinteza vysoko nagruzhennykh peredach zatsepleniem dlya promyshlennogo

transporta [Theory, mathematical support and the implementation of the

synthesis of highly loaded transmissions by engagement for industrial

transport]. Diss. dokt.tekhn.nauk. Lugansk, 1994. 525 p.

Vulgakov E. B., Teoriya evol'ventnykh zubchatykh peredach [Theory of involute gears]. Moscow: Mashinostroenie, 1995. 320 p.

Sevryuk V. N. Teoriya krugovintovykh poverkhnostey v proektirovanii

peredach Novikova [Theory of circular surfaces in the design of

Novikov's gears]. Kharkov, Izd-vo Khar'kovskogo un-ta, 1972. 167 p.

Bolotovskiy I. A., Gur'ev B. I., Smirnov V. E., Shenderey B. I.

Tsilindricheskie evol'ventnye zubchatye peredachi vneshnego

zatsepleniya [Cylindrical involute gears with external engagement].

Moscow, Mashinostroenie, 1974. 160 p.

Ternyuk N. E. Strukturno-parametricheskiy sintez optimal'nykh tekhnologicheskikh sistem dlya proizvodstva zubchatykh koles [Structuralparametric synthesis of optimal technological systems for the production

of gear wheels]. Povyshenie tekhnicheskogo urovnya zubchatykh

peredach energonasyshchennykh traktorov: sbornik nauchnykh trudov

[Increase of the technical level of gear gears of energy-saturated tractors: a collection of scientific works]. Kharkov, 1982. Pp. 58–60.

Pavlov A. I. Osobennosti zatsepleniy s vypuklo-vognutym kontaktom [Features of engagement with convex-concave contact].

Vestnik NTU "KhPI". [Bulletin of the National Technical University

"KhPI"]. Kharkov, 2002. No. 6. tom1. Pp. 43–45.

Rodin P. R. Osnovy formoobrazovaniya poverkhnostey rezaniem

[Basics of surface shaping]. Kiev, Vishcha shkola. 1981. 152 p.

Lashnev S. I., Yulikov M. I. Raschet i konstruirovanie metallorezhushchikh instrumentov s primeneniem EVM [Calculation and design of metal-cutting tools with the use of computers]. Moscow,

Mashinostroenie, 1975. 391 p.

Tsvis Yu. V. Profilirovanie rezhushchego obkatnogo instrumenta

[Profiling of the cutting tool]. Moscow, Mashgiz, 1961. 155 p.

Perepelitsa B. A. Otobrazhenie affinnogo prostranstva v teorii

formoobrazovaniya poverkhnostey rezaniem [The mapping of an affine space in the theory of the formation of surfaces by cutting].

Khar'kov, Vyshcha shk., 1981. 152 p.

Babichev D. T. Razvitie teorii zatsepleniy i formoobrazovaniya poverkhnostey na osnove novykh geometro-kinematicheskikh predstavleniy [Development of the theory of connections and formation

of surfaces on the basis of new geometric-kinematic representations]. Diss... dokt.tekhn.nauk: Tyumen, 2005. 424 p.

Balandin A. D. Programmnoe obespechenie zadach proektirovaniya

rezhushchikh instrumentov [Software for designing cutting tools].

Progressivnye tekhnologii, konstruktsii i sistemy v priboro- i mashinostroenii: tez. dokl. Vserossiyskoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii [Progressive Technologies, Structures and Systems in Instrument and Machine Engineering: Thesis. doc. All-Russian scientific

and technical conference]. Kaluga, 1999. P. 7.

Lyukshin V. S. Teoriya vintovykh poverkhnostey v proektirovanii rezhushchikh instrumentov [Theory of screw surfaces in the

design of cutting tools]. Moscow, Mashinostroenie, 1967. 372 p.

Radzevich S. P. Formoobrazovanie slozhnykh poverkhnostey na

stankakh s ChPU [Forming complex surfaces on CNC machines].

Kiev, Vishcha shkola. 192 p.

Reshetov D. N., Portman V. T. Tochnost' metallorezhushchikh stankov

[Precision of machine tools]. Moskow, Mashinostroenie, 1986. 336 p.

Krivosheya A. V., Mel'nik V. Є. Skhematichne і strukturne predstavlennya sposobіv zadannya ta formoutvorennya ploskikh sistem

zubchastikh zacheplen' [Schematic and structural representations of

the method of the given shape of the flat systems of the tooth systems, zacheplen]. Vіsnik ZDTU Tekhnіchnі nauki [Bulletin of the

ZHDTU Technical sciences]. Zhitomir, 2003, no. 2(26), pp. 94–100.

Krivosheya A. V., Pasichnyy O. O., Mel'nik V. E. Matematicheskoe

opisanie i klassifikatsiya kinematicheskikh liniy s pozitsii mnogoparametricheskogo otobrazheniya affinnogo prostranstva [Mathematical description and classification of kinematic lines from the position of multiparameter mapping of affine space]. Sbornik nauchnykh trudov KDTU [Collection of scientific works of KDTU]. Kirovograd, 2003, no. 13. Pp. 44–51.

Krivosheya A. V., Petasyuk O. U., Mel'nik V. E., Korinets A. V.

Metodika zadaniya i matematicheskogo opisaniya iskhodnykh

formoobrazuyushchikh profiley [Method of assignment and mathematical description of initial form-forming profiles]. Sverkhtverdye

materially [Superhard materials]. Kiev, 2004, no. 1. Pp. 52-65.

Mel'nik V. E. Sovershenstvovanie metodiki matematicheskogo

opisaniya iskhodnykh formoobrazuyushchikh profiley sistemy zubchatykh zatsepleniy [Perfection of the method of mathematical description of the initial shaping profiles of the system of gears]. Rezanie i instrument v tekhnologicheskikh sistemakh: Mezhd. nauchn.-

tekhn. sbornik NTU "KhPI" [Cutting and tool in technological systems: Inter. scientific and technical compilation NTU "KhPI"].

Kharkov, 2004, no. 66. Pp.97–108.

Krivosheya A. V., Pasichnyy O. O., Mel'nik V. E. Zadanie, matematicheskoe opisanie i 3D modelirovanie zubchatykh konturov i

zubchatykh zven'ev sistemy zubchatykh zatsepleniy [The task,

mathematical description and 3D modeling of gear contours and

gear units of the gear system]. Serіya "Mashinobuduvannya і mashinoznavstvo". Naukovі pratsі Donets'kogo natsіonal'nogo

tekhnіchnogo unіversitetu. [The task, mathematical description and

D modeling of gear contours and gear units of the gear system].

Donetsk, 2005. No. 92. Pp. 249–262.

Krivosheya A. V., Mel'nik V. E., Stashkevich S. I. Soveshenstvovanie

obobshchennoy strukturnoy skhemy teoreticheskogo formoobrazovaniya

ploskikh konturov tsilindricheskikh zubchatykh koles s razlichnym profilem [Consolidation of the generalized structural scheme of theoretical

formation of flat contours of cylindrical gears with different profiles].

Porodorazrushayushchiy i metaloobrabatyvayushchiy instrument –

tekhnika i tekhnologiya ego izgotovleniya i primeneniya: Sb. nauch. trudov ISM im. V. N. Bakulya NAN Ukrainy [Powder-breaking and metalworking tool – technology and technology of its manufacture and application: Sat. scientific Works of ISM them. V. N. Bakul NAS of

Ukraine]. Kiev, 2009. No. 12. Pp. 478–484.

Krivoshey A. V., Melnyk V. E., Danilchenko Yu. M., Babichev D. T.,

Storchak M. G. Osobennosti pryamogo i obratnogo formoobrazovaniya evol'ventnykh tsilindricheskikh zubchatykh koles s modifitsirovannym profilem u vershiny zuba [Features of direct and reverse shaping of elongated cylindrical gear wheels with modified

profile at tops of tooth]. Vіsnik Natsіonal'nogo Tekhnіchnogo

unіversitetu "KhPІ". Zbіrnik naukovikh prats' [Collection of scientific works of the National Technical University "KhPI"]. Kharkіv,

NTU "KhPІ", 2012. No. 36. Pp. 80–88.

Vorontsov B. S. Komp’yuterno–іntegrovana sistema zabezpechennya

formoutvorennya zubchastikh kolіs [Computer-integrated system of

providing formation of gear wheels]: avtoref. dis... doktora tekhn.

nauk. Kyiv, 2018. 40 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Литвин Ф. Л. Теория зубчатых зацеплений. Москва, Наука,
1968. 584 с.
2. Кривошея А. В., Сторчак М. Г., Данильченко Ю. М., Тернюк Н. Э.,
Воронцов Б. С., Устиненко А. В. Разработка концепции, структуры и принципов создания и функционирования новой технической системы синтеза зубчатых передач. Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія: Проблеми механічного приводу. Харків, 2015. № 34. С. 64–74.
3. Ерихов М. Л. Принципы статистики, методы анализа и вопросы синтеза зубчатых зацеплений. Дисс. … докт. техн. Хабаровск. 1972. 324 с.
4. Колчин Н. И. Аналитический расчет плоских и пространственных зацеплений. Ленинград, Машгиз, 1949. 208 с.
5. Шевелева Г. И. Проектирование зубчатых зацеплений по локальным условиям. Москва, Машиностроение. 1986. 52 с.
6. Новиков М. Л. Зубчатые передачи с новым зацеплением.
Москва, ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 1958. 144 с.
7. Шишов В. П. Теория, математическое обеспечение и реализация
синтеза высоко нагруженных передач зацеплением для промышленного транспорта. дисс. докт.техн.наук. Луганск, 1994. 525 с.
8. Вулгаков Э. Б., Теория эвольвентных зубчатых передач. Москва,
Машиностроение, 1995. 320 с.
9. Севрюк В. Н. Теория круговинтовых поверхностей в проектировании передач Новикова. Харьков, Изд-во Харьковского унта, 1972. 167 с.
10. Болотовский И. А., Гурьев Б. И., Смирнов В. Э., Шендерей Б. И.
Цилиндрические эвольвентные зубчатые передачи внешнего зацепления. Москва, Машиностроение, 1974. 160 с.
11. Тернюк Н. Э. Структурно-параметрический синтез оптимальных
технологических систем для производства зубчатых колес. Повышение технического уровня зубчатых передач энергонасыщенных
тракторов: сборник научных трудов. Харьков, 1982. С. 58–60.
12. Павлов А. И. Особенности зацеплений с выпукло-вогнутым контактом. Вестник НТУ "ХПИ". Харьков, 2002. Вып. 6. том 1. С. 43–45.
13. Родин П. Р. Основы формообразования поверхностей резанием.
Киев, Вища школа, 1981. 152 с.
14. Лашнев С. И., Юликов М. И. Расчёт и конструирование металлорежущих инструментов с применением ЭВМ. Москва,
Машиностроение, 1975. 391 с.
15. Цвис Ю. В. Профилирование режущего обкатного инструмента. Москва, Машгиз, 1961. 155 с.
16. Перепелица Б. А. Отображение аффинного пространства в
теории формообразования поверхностей резанием. Харьков,
Выща школа, 1981. 152 с.
17. Бабичев Д. Т. Развитие теории зацеплений и формообразования поверхностей на основе новых геометро-кинематических
представлений. Дисс... докт.техн.наук. Тюмень, 2005. 424 с.
18. Баландин А. Д. Программное обеспечение задач проектирования
режущих инструментов. Прогрессивные технологии, конструкции и системы в приборо- и машиностроении: тез. докл. Всероссийской научно-технической конференции. Калуга, 1999. С. 7.
19. Люкшин В. С. Теория винтовых поверхностей в проектировании
режущих инструментов. Москва, Машиностроение, 1967. 372 с.
20. Радзевич С. П. Формообразование сложных поверхностей на
станках с ЧПУ. Киев, Вища школа, 192 с.
21. Решетов Д. Н., Портман В. Т. Точность металлорежущих станков. Москва, Машиностроение, 1986. 336 с.
22. Кривошея А. В., Мельник В. Є. Схематичне і структурне представлення способів задання та формоутворення плоских систем
зубчастих зачеплень. Вісник ЖДТУ. Технічні науки. Житомир,
2003. № 2(26), С. 94–100.
23. Кривошея А. В., Пасичный О. О., Мельник В. Е. Математическое
описание и классификация кинематических линий с позиции многопараметрического отображения аффинного пространства. Сборник научных трудов КДТУ. Кировоград, 2003. № 13. С. 44–51.
24. Кривошея А. В., Петасюк О. У., Мельник В. Е., Коринец А. В.
Методика задания и математического описания исходных формообразующих профилей. Сверхтвердые материалы. Киев,
2004. № 1, С. 52–65.
25. Мельник В. Е. Совершенствование методики математического
описания исходных формообразующих профилей системы зубчатых зацеплений. Резание и инструмент в технологических
системах: Межд. научн.-техн. сборник. Харьков, НТУ "ХПИ",
2004. № 66. С. 97–108.
26. Кривошея А. В., Пасичный О. О., Мельник В. Е. Задание, математическое описание и 3D моделирование зубчатых контуров и
зубчатых звеньев системы зубчатых зацеплений. Серія "Машинобудування і машинознавство". Наукові праці Донецького національного технічного університету. Донецк, 2005. № 92. С. 249–262.
27. Кривошея А. В., Мельник В. Е., Сташкевич С. И. Совершенствование обобщенной структурной схемы теоретического
формообразования плоских контуров цилиндрических зубчатых
колес с различным профилем. Породоразрушающий и металообрабатывающий инструмент – техника и технология его изготовления и применения: Сб. науч. трудов ИСМ им. В. Н. Бакуля НАН Украины. Киев, 2009. № 12. С. 478–484.
28. Кривошея А. В., Мельник В. Е., Данильченко Ю. М., Бабичев Д. Т.,
Сторчак М. Г. Особенности прямого и обратного формообразования эвольвентных цилиндрических зубчатых колес с модифицированным профилем у вершины зуба. Збірник наукових
праць національного технічного університету "ХПІ". Харків,
2012. № 36. С. 80–88.
29. Воронцов Б. С. Комп’ютерно–інтегрована система забезпечення формоутворення зубчастих коліс. автореф. дис... доктора
техн. наук. Київ, 2018. 40 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».