Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • ВВОДИТИ ІМ'Я ТА ПРІЗВИЩА ВСІХ АВТОРІВ НА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ
 • Шаблон оформлення статті

  Розмір паперу: А4; орієнтація – книжкова;  Поля: верхнє 3 см; нижнє – 2,5 см; усередині – 0,5 см; зовні – 2 см; перепліт – 0 см. Інтервал між рядками по всій статті – одинарний, шрифт Times New Roman (для текстів комп’ютерних програм – шрифт Arial або Courier), розмір (там, де не зазначено інакше) – 10 пт, звичайний.

  Об'єм статті не повинен перевищувати 5Мб.

 • Шрифт Times New Roman, 10 кегль
 • ТМінімальний обсяг - 5 сторінок
 • Наявність УДК, анотації російською, українською та англійською мовами
 • Текст статті українською, англійською або російською мовами
 • Об'єм статті не повинен перевищувати 5Мб

Керівництво для авторів

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ, ПОДАНИХ ДЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ У ВІСНИКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ «ХПІ». Серія: Машинознавство та САПР

   Стаття повинна бути виконана з використанням редактора Word без нумерації сторінок.
Переноси допускаються лише «м'які» (клавіша Ctrl+«-»). Звичайні та автоматичні переноси заборонені.

   Розмір паперу: А4; орієнтація – альбомна; усі поля по 1,5 см; по 2 сторінки на аркуші
[у термінології Word – 2 сторінки на аркуші], поле між ними 3 см. Інтервал між рядками по всій статті – одинарний, шрифт Times New Roman (для текстів комп’ютерних програм – шрифт Arial або Courier),
розмір (там, де не зазначено інакше) – 10 пт, звичайний.

 

Заголовок статті містить:

1 Код УДК. Друкується без відступу, вирівнювання по лівому краю.

2 Ініціали і прізвища авторів (для кожного атора - з нового рядка). Друкуються через один порожній рядок після УДК. Вирівнювання по лівому краю, відступ 0,75 см. Ініціали й прізвища пишуться великими літерами; шрифт курсив напівжирний.
    Слідом за прізвищем через кому вказується наукова ступінь (канд. техн. наук; д-р фіз.-мат. наук; академік та ін.), посада (студент, асп., наук. співр., доц., проф.), назва організації (НТУ «ХПІ»; ІПМаш НАН України, Харків; ЗАТ НІІгідропривод, Харків; БелгТАСМ, Бєлгород, Росія). Шрифт звичайний. Дані на кожного автора закінчуються знаком «;». Назву міста не треба вказувати для НТУ «ХПІ» або якщо вона міститься у назві організації (Сумське НВО ім. Фрунзе). Назва держави вказується тільки для іноземних авторів. Кожне прізвище пишеться з нового рядка. 

3 Назва статті. Друкується великими літерами через один порожній рядок після інформації про авторів. Шрифт – прямий, напівжирний; відступ 0,75 см;  відступ першого рядка 0 см; вирівнювання по лівому краю.
 

4 У статті повинно бути три анотації зі списками ключових слів, написані трьома мовами - українською, російською і англійською. Перша анотація дається  мовою, якою написана стаття (українською або російською) через один порожній рядок після назви статті. Після списку літератури і дати надходження статті надається бібліографічний опис публікації та дві інші анотації. Обсяг анотації 4-10 рядків. Шрифт – 8 пт; без відступу; вирівнювання по ширині.  Абзацний відступ першого рядка 0 (у анотації, що йде за назвою статті) і 0,75 (у анотаціях, що йдуть після тексту статті). Анотації наприкінці статті друкуються у порядку, зазначеному і виділеному напівжирним шрифтом на початку цього абзацу, з вилученням тієї з них, що друкується на початку статті.  
     П
ісля кожної з анотацій відповідною мовою з нового рядка (відступ першого рядка 0,75 см) тим же шрифтом друкуються ключові слова кількістю 5-10 слів (див. приклад оформлення статті). Після кожного зі списку ключових слів вставляється порожній рядок.

      Бібліографічний опис статті дається українською мовою з друкуванням назви статті та ініціалів і прізвищ авторів мовою, якою написана стаття. Шрифт - 8 пт.  Структуру опису і його оформлення -  див. приклад оформлення статті.

 5 Основний текст починається через один порожній рядок після назви статті. Шрифт - 10 пт.
Вирівнювання виконується по ширині, відступ нового рядка - 0,75 см.
Текст повинен містити підрозділи: вступ, аналіз останніх досліджень та літератури, мету статті,  постановку проблеми, матеріали досліджень, результати досліджень, висновки. Висновки мають відображати перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.
Назви підрозділів друкуються жирним шрифтом з відступом 0,75 см.
Забороня
ється використання нумерованих списків Wovel(a).
Посилання в тексті на рисунки та таблиці мають вигляд: див. рис. 1, а; у табл. 2.
Посилання на літературу даються у квадратових дужках, наприклад, у [3], у [14, 16], або  [11, с. 5].
Посилання на формули мають вигляд: у рівнянні (4); дивись формули (5)-(7), або формули (5)...(7).
Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул MS Equation, центруються.
 Нумерація, якщо вона необхідна, ставиться праворуч у дужках з притисканням номерів до правого поля. 
Невеликі формули можна розміщати не в окремому рядку, а безпосередньо в тексті. Після формул потрібно ставити розділові знаки, якщо цього вимагає синтаксис; одна від іншої формули відокремлюються точкою з комою.
Якщо формула міститься у середині речення, то продовження речення
у наступному за формулою рядку не повинне мати відступ.
Не рекомендується використовувати в редакторі формул літери кирилиці.
Нескладні формули можна набирати в Word без використання редактора формул,
наприклад: R = β ∙ r; a2 + b1/c. Розміри шрифту в MS Equation слід встановлювати такі: звичайний – 10 пт, великий індекс – 6 пт, малий – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий – 10 пт.У тексті рекомендується використовувати тире середньої довжини (клавіша «Ctrl + Gray−»).

   Шрифти: Times New Roman і Symbol, стиль прямий або курсив.
Латинські літери набирати курсивом, прямим шрифтом – функції (sin, tg та ін.),
числа подібності (Bi, Pr та ін.), математичні скорочення (max, lim, exp та ін.),
хімічні формули (Cl, H2О та ін.). Вектори та матриці набирати напівжирним шрифтом.

   Прямим шрифтом набирати у формулах літери кирилиці, одиниці вимірювання
(МПа, кДж/м2 та ін.) Не можна застосовувати у тексті знаки (+, >, =, №, %, 0, °С, Ø [діаметр], sin та ін.)
окремо без числових або літерних значень.

  Літери грецького алфавіту рекомендується набирати прямим шрифтом.
Рисунок повинен бути оформлений як окремий об'єкт у тексті статті, розташування поверх тексту не допускається; рисунок відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком. Рекоменду
ється використовувати чорно-білу палітру - якість відтворення рисунків кольорової палітри не гарантується. 
 
Якщо у статті рисунків декілька, то вони нумеруються, якщо тільки один, то він не номерується. В підрисункових підписах (Рисунок 1 – … або Рис. 1 -...) назва ставиться після тире, центрується; шрифт – 9 пт. Для растрових рисунків шириною на всю сторінку рекомендована кількість пикселів по горизонталі від 1000 до 3000. 
 Символи на рисунку повинні бути близькими за розміром до основного тексту. Частини рисунка позначаються під рисунком літерами а, б без дужки.
Написи на рисунку, позначення елементів на рисунку (1, 2, 3) пишуть курсивом.
Посилання у тексті та у підрисункових підписах на частини рисунків (див. рис. 1, а, б)
і на його елементи (1, 2, 3) подаються курсивом. Підрисунковий підпис виконується шрифтом у 9 пт на відстані однієї строки від рисунка, міжрядковий інтервал - одинарний, наприклад: 

 Рис. 1 - Коефіцієнти послаблення електричної складової: а - для внутрішніх поверхонь, б - для зовнішніх поверхонь

Розрізняти дефіс від тире. Тире з обох сторін відокремлюються пробілами (кр
ім зазначення діапазону).

 

Таблиця відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком;
використовується шрифт – 9 пт. Якщо у статті таблиць декілька, вони нумеруються, якщо одна - не нумерується.
Заголовок таблиці містить номер таблиці та назву і може бути оформлений у вигляді складової частини таблиці з невидимою сіткою. 
Заголовок має вигляд: Таблиця 1 - (назва); Продовження таблиці 1; Завершення таблиці 1.
Заголовок вирівнюється по центру без відступів;
Назва  ставиться після тире, наприклад:

Таблиця 1 - Визначення експериментальних втрат у відсмоктуючій трубі
Список літератури подається через один порожній рядок після основного тексту статті.
Розмір шрифту – 8 пт; без відступу; вирівнювання по ширині.
Він починається з набраних напівжирним шрифтом слів Список літератури:, слідом за якими ставиться двокрапка.
Сам список літератури набирається суцільним текстом з виділенням прізвищ і ініціалів авторів курсивом; номер позиції виділяється жирним шрифтом
і не повинен відриватися выд подальшого тексту (замість пробілу треба використовувати  «нерозривний пробіл» - клавіша «Ctrl + Shift + Space») .
Якщо авторів більше трьох, то після прізвищ перших трьох авторів можна вказувати: [та ін.],
[и др.], [at all]. 
Ініціали і прізвище не повинні бути у різних рядках, їх можна з’єднати
«нерозривним пробілом» (клавіша «Ctrl + Shift + Space»).

 Розділові знаки в списку – відповідно до вимог ВАК України.
Розділові знаки «:», «;», «–», «/» та «//» відокремлені від тексту пробілами як зліва, так і справа; знаки «.», «,» не відокремлюються від тексту пробілом зліва.
Після списку літератури у наступному рядку указується дата надходження статті в редколегію. Після слів «Надійшла до редколегії» ставиться число,  місяць і рік через крапку у форматі 00.00.0000. Розмір шрифту – 8 пт; курсив; вирівнювання по правому краю.

   На кожній сторінці статті у нижній частині (праворуч або ліворуч) приводяться в колонтитулі відомості про випуск - курсивом.

         ISSN 2079-3944. Вісник НТУ "ХПІ".  2020. № 1

 

На першій сторінці кожної статті унизу праворуч подають знак охорони авторського права всіх авторів з написанням ініціалів та прізвищ українською мовою:

 

© А. В. Телішевська, В. С. Коваленко, Т. В. Шевченко, І. Ф.  Заневський, 2012

 

 

 

 

Приклади оформлення статті - див. посилання у меню на головній сторінці блогу (Приклад оформлення Вісника НТУ "ХПІ").

 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.