ЧИСЕЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ В ВІБРОУДАРНИХ МАШИНАХ ПРИ ІМПУЛЬСНОМУ НАВАНТАЖЕННІ

Eugene Lunyov, Eugene Barhan, Anatoliy Nabokov, Yana Lisovol, Andrey Grabovskiy, Yuriy Kostenko, Anastasiya Lyashenko, Mariya Khuzyakhmetova

Анотація


У роботі отримали реалізацію новий підхід і вдосконалена математична модель для обґрунтування параметрів віброударних машин за критерієм відбудови від ударного резонансу на високих частотах. Для цього створено спеціалізований програмно-модельний комплекс "Віброудар", що відрізняється адаптацією до дослідження конструкцій машин з варійованою структурою і параметрами. Це створює потенційні можливості для цілеспрямованого варіювання і тих, і інших за критерієм відбудови від резонансних режимів

Ключові слова


віброударна машина; динамічний процес; імпульсне навантаження; спектр власних частот коливань; резонанс

Повний текст:

PDF

Посилання


Matematicheskoe i chislennoe modelirovanie dinamicheskih processov v vibroudarnyh mashinah i obosnovanie ih racional'nyh parametrov / I.V. Artemov, E.N. Barchan, Ja.N. Lisovol [i dr.] // Vestnik NTU "KhPI". Serija: Mashinovedenie i SAPR. – Kharkiv: NTU "KhPI", 2016. – No 31(1140). – P. 3-11.

Kostenko Yu.V. Analiz parametriv dynamichnykh protsesiv u vibroudarnykh mashynakh zi zminnymy masovo-zhorstkisnymy kharakte-rystykamy : avtoref. dyss. na zdlbuttya nauk. stupenya kand. tekhn. nauk: spets. 05.02.09 – "Dynamika ta mitsnist' mashyn" / Kostenko Yu.V. – Kharkiv, 2016. – 20 p.

Kostenko Y.V. Sybharmonical modes in vibroimpact system / Y.V. Kostenko, I.V. Artemov, N.N. Tkachuk // Research Journal of International Studies. chast' 2. – Ekaterinburg: OOO "Impeks", 2014. – No 3(22). – P. 27–30.

Kostenko Ju.V. Metod prjamogo konechnogo vozmushhenija chislennyh modelej pri issledovanii dinamicheskih, zhestkostnyh i prochnostnyh harakteristik tonkostennyh jelementov mashino-stroitel'nyh konstrukcij / A.Ju. Tanchenko, A.V. Litvinenko, A.D. Chepurnoj, Ju.V. Kostenko, N.A. Tkachuk // Vestnik BGTU. – Brjansk: BGTU, 2014. – No 4(44). – P.114–124.

Kostenko Yu.V. Rezonansy u vibroudarnykh mashynakh: mode-li, metody, rozrakhunky / M.A. Tkachuk, Yu.V. Kostenko, I.V. Art'o-mov, A.V. Hrabovs'kyy // Vibratsiyi v tekhnitsi ta tekhnolohiyakh. – 2014. – No 2(74). – P.39–51.

Nesterenko M.P. Pryntsypy ratsional'noho konstruyuvannya statsionarnykh vibratsiynykh form ta inzhenerna metodyka yikh dynamich-noho rozrakhunku / M.P. Nesterenko, D.S. Ped' // Zbirnyk naukovykh prats' (haluzeve mashynobuduvannya, budivnytstvo). – Poltava: Polt-NTU, 2012. – No 2 (32). Tom 2. – 2012. – P. 234 – 241.

Nesterenko M.P. Doslidzhennya kolyvan' vibratsiynoyi usta-novky dlya formuvannya dovhomirnykh zalizobetonnykh vyrobiv u rezhy-mi kholostoho khodu / M.P. Nesterenko, O.P. Voskobiynyk, D.S. Ped' // Zbirnyk naukovykh prats' (haluzeve mashynobuduvannya, budiv-nytstvo). – Poltava: PoltNTU, 2013. – No 1 (36). tom 2. – 2013. – P. 20–26.

Nesterenko M.P. Prohresyvnyy rozvytok vibratsiynykh ustanovok z prostorovymy kolyvannyamy dlya formuvannya zalizobe-tonnykh vyrobiv / M.P. Nesterenko // Zbirnyk naukovykh prats' (halu-zeve mashynobuduvannya, budivnytstvo). – Poltava: PoltNTU, 2015. – No 2 (44). – 2015. – P. 16–23.

Grabovskij A.V. Metody i algoritmy verifikacii sil udarnogo vzaimodejstvija v vibroudarnyh sistemah / A.V. Grabov-skij // Vostochno-Evropejskij zhurnal peredovyh tehnologij. – Kharkiv, 2010. – No 3/9(45). – P. 42 –46.

Grabovskiy A.V. An approach to identification of impact interaction model for a vibroimpact system / N.N. Tkachuk, A.V. Grabovskiy, N.A. Tkachuk / The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Kharkiv: ООО "JeDENA", 2010. – p. 207-212.

Ol'shanskij V.P. O rezonansnyh kolebanijah mehaniz-mov linejno-peremennoj massy / V.P. Ol'shanskij, S.V. Ol'-shanskij // Vіsnik Kharkіvs'kogo nacіonal'nogo tehnіchnogo unіversitetu sіl's'kogo gospodarstva іm. P. Vasilenka. – 2014. – No 152. – P. 34-42.

Barchan Ye. M. Udoskonalennya metodiv rozrakhunku ta konstruktsiyi vybyvnoyi transportuyuchoyi mashyny dlya formuval'nykh liniy krupnoho lytva : dys. kand. tekhn. nauk : 05.02.02 / Barchan Yevhen Mykolayovych. – Mariupol'. – 2008. – 178 p.

Grabovskij A.V. Udarnoe vzaimodejstvie i dinamiche-skie processy v vibroudarnyh mashinah s chastichnym razrusheniem tehnologicheskogo gruza: dis. kandidata tehn. nauk: 05.02.09 / Gra-bovskij Andrej Vladimirovich. – Kharkiv, 2010. – 181 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Математическое и численное моделирование динамических процессов в виброударных машинах и обоснование их рациональных параметров / И.В. Артемов, Е.Н. Барчан,  Я.Н. Лисовол [и др.] // Вестник НТУ "ХПИ". Серия: машиноведение и сапр. – Харьков: НТУ "ХПИ", 2016. – № 31(1140). – С. 3-11.

2. Костенко Ю.В. Аналіз параметрів динамічних процесів у віброударних машинах зі змінними масово-жорсткісними характеристиками:  автореф. дисс. на здлбуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.02.09 – "динаміка та міцність машин" / Костенко Ю.В. – Харків, 2016. – 20 с.

3. Kostenko Y.V. Sybharmonical modes in vibroimpact system / Y.V. Kostenko, I.V. Artemov, N.N. Tkachuk // Research Journal of International Studies №3(22) 2014 часть 2. – Екатеринбург: ООО "Импекс", 2014. – C. 27–30.

4. Костенко Ю.В. Метод прямого конечного возмущения численных моделей при исследовании динамических, жесткостных и прочностных характеристик тонкостенных элементов машиностроительных конструкций / А.Ю. Танченко, А.В. Литвиненко, А.Д. Чепурной, Ю.В. Костенко, Н.А. Ткачук // Вестник БГТУ. – Брянск: БГТУ. ‑ 2014. ‑ № 4(44). – С.114–124.

5. Костенко Ю.В. Резонанси у віброударних машинах: моделі, методи, розрахунки / М.А. Ткачук, Ю.В. Костенко, І.В. Артьомов, А.В. Грабовський // Вібрації в техніці та технологіях. – 2014. ‑ №2(74). – С.39–51.

6. Нестеренко М.П. Принципи раціонального конструювання стаціонарних вібраційних форм та інженерна методика їх динамічного розрахунку / М.П. Нестеренко, Д.С. Педь // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Випуск 2 (32) Том 2 2012. – С.234 – 241.

7. Нестеренко М.П. Дослідження коливань вібраційної установки для формування довгомірних залізобетонних виробів у режимі холостого ходу / М.П. Нестеренко, О.П. Воскобійник, Д.С. Педь // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. №1 (36) том 2 2013. – С.20–26.

8. Нестеренко М.П. Прогресивний розвиток вібраційних установок з просторовими коливаннями для формування залізобетонних виробів / М.П. Нестеренко // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – Вип. № 2 (44) 2015. – С.16–23.

9. Грабовский А.В. Методы и алгоритмы верификации сил ударного взаимодействия в виброударных системах / А.В. Грабовский // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Харьков, 2010. – № 3/9(45). – С. 42 –46.

10. Grabovskiy A.V. An approach to identification of impact interaction model for a vibroimpact system / N.N. Tkachuk, A.V. Grabovskiy, N.A. Tkachuk / The Third Conference Nonlinear Dynamics. – Харьков: ООО "ЭДЕНА", 2010. – p. 207-212.

11. Ольшанский В.П. O резонансных колебаниях механизмов линейно-переменной массы / В.П. Ольшанский, С.В. Ольшанский // Вісник Харк. нац. техн. ун-ту сільськ. гос-ва ім. П. Василенка. – 2014. – Вип. 152. – С. 34–42.

12. Барчан Є. М. Удосконалення методів розрахунку та конструкції вибивної транспортуючої машини для формувальних ліній крупного литва : дис. канд. техн. наук : 05.02.02 / Барчан Євген Миколайович. – Маріуполь. – 2008. – 178 с.

13. Грабовский А.В. ударное взаимодействие и динамические процессы в виброударных машинах с частичным разрушением технологического груза: дис. кандидата техн. наук: 05.02.09 / Грабовский Андрей Владимирович. – Харків, 2010. – 181 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».