ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДИСКРЕТНОГО ЗМІЦНЕННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ РЕСУРСУ ЕЛЕ-МЕНТІВ КОНСТРУКЦІЙ ВІЙСЬКОВОЇ ТА ЦИВІЛЬНОЇ МОБІЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Oleksandr Sheyko, Mykola Belov, Andrey Marchenko, Mykola Tkachuk, Sergiy Kravchenko, Oleg Veretelnyk, Viktor Goncharov

Анотація


У роботі розроблені науково-технічні основи підвищення ресурсу та забезпечення міцності, довговічності, високих технічних і тактико-технічних характеристик серії двигунів і агрегатів для спеціальної техніки за рахунок створення і впровадження гами технологій зміцнення робочих поверхонь контактуючих деталей. Наукова новизна представленої роботи полягає в тому, що в ній на основі теоретико-множинного підходу запропоновані нові концепція і методи підвищення ресурсу серії двигунів і спеціальної техніки шляхом створення нових технологій зміцнення поверхонь їхніх деталей, а також у вирішенні серії фундаментальних і прикладних завдань. Науково-практична значимість роботи полягає в розробці принципово нових технічних рішень щодо забезпечення високої міцності та ресурсу деталей високонавантажених пар двигунів і агрегатів спеціальної техніки. Розроблена та впроваджена у виробництво (виготовлення й ремонт) спеціальної техніки гама методів зміцнення, які, порівняно із традиційними, суттєво (у 2-4 рази) підвищують ресурс, міцність та стійкість. Запропоновано спосіб посилення дії кожного з названих методів шляхом їх комбінації із набагато більшим ефектом, ніж від кожного зокрема. Це дає ефект одночасного поліпшення усіх трибомеханічних характеристик пар тертя

Ключові слова


ресурс; надійність; зміцнення; дискретно-континуальне зміцнення; напружено-деформований стан

Повний текст:

PDF

Посилання


Kanarchuk V.Ye. Inzheneriya poverkhni detaley transport-nykh zasobiv: suchasnyy stan i perspektyvy / V.Ye. Kanarchuk, E.K. Posvyatenko, L.A. Lopata // Visnyk Natsional'noho transportno-ho un-tu. – Kyiv, 2000. – No 4. – P. 6–24.

Kanarchuk V.Ye. Shlyakhy udoskonalennya metodiv inzheneriyi poverkhni detaley mashyn / V.Ye. Kanarchuk, E.K. Posvyatenko, L.A. Lopata // Metody obliczeniowe i badawcze w roswoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych "Sakon-2000": mat. KhI mizhnar. konf. – Rzeszow, 2000. – P. 139–144.

Tkachuk N.A. Kontynual'naya y dyskretno-kontynual'naya modyfykatsyya poverkhnostey detaley: monohrafyya / N.A. Tkachuk, S.S. D'yachenko, Э.K. Posvyatenko, S.A. Kravchenko [y dr.]. – Kharkov : Shchedra sadyba plyus, 2015. – 259 p.

Tkachuk M.A. Dyskretno-kontynual'ni metody zmitsnennya detaley dvyhuniv i ahrehativ dlya spetsial'nokh tekhniky / M.A. Tkachuk, E.K. Posvyatenko, S.O. Kravchenko, V.V. Shpakovs'kyy, O.I. Sheyko // Ynzheneryya poverkhnosty y renovatsyya yzdelyy: Mater. 15-y mezhdunar. nauch.-tekhn. konf., 01–05 yyunya 2015 h., Odesskaya obl. Zatoka. – Kherson: ATM Ukraynы, 2015.– P. 183–186.

Posvyatenko E.K. Polipshennya nadiynosti forsovanykh dvyhuniv transportnoyi tekhniky dyskretnym zmitsnennyam poverkhni detaley / Posvyatenko E.K., Tkachuk M.A., Sheremet V.M. // Vostochno-Evropeyskyy zhurnal peredovыkh tekhnolohyy. – 2012. – No 3/10(57). – P. 23-26.

Veretel'nik O.V. Kontaktnoe vzaimodejstvie porshnja s gal'vanoplazmennoj obrabotkoj bokovoj poverhnosti so stenkami cilindra DVS / Veretel'nik O.V., Tkachuk N.A., Belik S.Ju.// Vіsnik NTU "KhPІ". Mashinoznavstvo ta SAPR. – 2012. – No 22. – P. 32–39.

Parsadanov I.V. Nauchnoe obosnovanie parametrov diskretnogo uprochnenija vysokonagruzhennyh detalej transportnyh jenergeticheskih ustanovok / Parsadanov I.V., Kravchenko S.A., Tkachuk N.A., Sheremet V.N. // Naukovij vіsnik Hersons'koї derzhavnoї mors'koї akademії: Naukovij zhurnal. – Kherson: Vidavnictvo HDMA, 2012. – No 1(6). – P. 298-310.

Posvyatenko E. Osnovy zabezpechennya nadiynosti forsovanykh dvyhuniv novoho pokolinnya dlya mahistral'nykh teplovoziv / Posvyatenko Eduard, Tkachuk Mykola // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 4. Seria: Transport. – Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2013 – P. 407-412.

Kravchenko S. Kombinirovannye tehnologii povyshenija iznosostojkosti vysokonagruzhennyh par trenija / Kravchenko S., Posvjatenko E., Tkachuk M., Veretel'nik O. // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 5. Seria: Transport. – Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2014 – P. 269-280.

Tkachuk M.A. Rozvytok metodiv zmitsnennya naybil'sh navantazhenykh detaley – shlyakh do pidvyshchennya tekhnichnykh i taktyko-tekhnichnykh kharakterystyk mashyn / M.A. Tkachuk, S.O. Kravchenko, V.V. Shpakovs'kyy, M.L. Byelov [ta insh.] // Visnyk NTU "KhPI". Seriya: Transportne mashynobuduvannya. – Kharkiv: NTU "KhPI". – 2015. – No 43 (1152). – P. 116–122.

Zienkiewicz O.C. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals / Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. and Zhu J.Z. – Sixth Edition – Butterworth-Heinemann, 2005. – 752 pр.

Belytschko T. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures / Belytschko T., Liu W.K. and Moran B. – New York: J. Wiley & Sons. – 2000. – 600 p


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Канарчук В.Є. Інженерія поверхні деталей транспортних засобів: сучасний стан і перспективи / В.Є.  Канарчук, Е.К. Посвятенко, Л.А. Лопата // Вісник Національного транспортного ун-ту. – К., 2000. – Вип.4. – С. 6–24.
 2. Канарчук В.Є. Шляхи удосконалення методів інженерії поверхні деталей машин / В.Є. Канарчук, Е.К. Посвятенко, Л.А. Лопата // Мetody obliczeniowe і badawcze w roswoju pojazdow samochodowych i maszyn roboczych samojezdnych "Sakon-2000": мат. ХІ міжнар. конф. – Rzeszow, 2000. – C.139–144.
 3. Ткачук Н.А.  Континуальная и дискретно-континуальная модификация поверхностей деталей: монография / Н.А. Ткачук, С.С. Дьяченко, Э.К. Посвятенко, С.А. Кравченко [и др.]. – Х. : Щедра садиба плюс, 2015. – 259 с.
 4. Ткачук М.А. Дискретно-континуальні методи зміцнення деталей двигунів і агрегатів для спеціальнох техніки / М.А. Ткачук, Е.К.  Посвятенко, С.О. Кравченко, В.В. Шпаковський, О.І. Шейко // Инженерия поверхности и реновация изделий: Матер. 15-й междунар. науч.-техн. конф., 01–05 июня2015 г., Одесская обл. Затока. – К.: АТМ Украины, 2015.– С. 183–186.
 5. Посвятенко Е.К. Поліпшення надійності форсованих двигунів транспортної техніки дискретним зміцненням поверхні деталей / Посвятенко Е.К., Ткачук М.А., Шеремет В.М. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 3/10(57). – С. 23-26.
 6. Веретельник О.В. Контактное взаимодействие поршня с гальваноплазменной обработкой боковой поверхности со стенками цилиндра ДВС / Веретельник О.В., Ткачук Н.А., Белик С.Ю.// Вісник НТУ "ХПІ". Тем. вип.: Машинознавство та САПР. – 2012. – № 22. – С. 32–39.
 7. Парсаданов И.В. Научное обоснование параметров дискретного упрочнения высоконагруженных деталей транспортных энергетических  установок / Парсаданов И.В., Кравченко С.А., Ткачук Н.А., ШереметВ.Н. // Наук. вісн. Херсонської державної морської академії: Науковий журнал. – Херсон: Видавництво ХДМА, 2012. – № 1(6). – С. 298-310.
 8. Посвятенко Е. Основи забезпечення надійності форсованих двигунів нового покоління для магістральних тепловозів / Посвятенко Едуард, Ткачук Микола // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 4. Seria: Transport. – Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2013 – Р. 407-412.
 9. Кравченко С. Комбинированные технологии повышения износостойкости высоконагруженных пар трения / Кравченко С., Посвятенко Е., Ткачук М., Веретельник О. // Systemy i środki transportu samochodowego. Wybrane zagadnienia. Monografia nr 5. Seria: Transport. – Rzeszów: Politechnika Rzeszowska, 2014 – Р. 269-280.
 10. Ткачук М.А. Розвиток методів зміцнення найбільш навантажених деталей - шлях до підвищення технічних і тактико-технічних характеристик машин / М.АТкачук, С.ОКравченко, В.ВШпаковський, М.ЛБєлов [та інш.] // Вісник НТУ "ХПІ". Серія: Транспортне машинобудування. – Х.: НТУ "ХПІ". – 2015. – №43 (1152). – С. 116–122.
 11. Zienkiewicz O.C. The Finite Element Method: Its Basis and Fundamentals / Zienkiewicz O.C., Taylor R.L. and Zhu J.Z. – Sixth Edition – Butterworth-Heinemann, 2005. – 752 pр.
 12. Belytschko T. Nonlinear Finite Elements for Continua and Structures / Belytschko T., Liu W.K. and Moran B. – New York: J. Wiley & Sons. – 2000. – 600 p
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».