ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ТЕСТОВИХ КОНСТРУКЦІЙ КОРПУСІВ БОЙОВИХ МАШИН ЛЕГКОЇ КАТЕГОРІЇ ЗА МАСОЮ

Автор(и)

  • Anton Vasiliev кандидат технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», старший науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м Харків, Ukraine
  • Serhii Kutsenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», аспірант кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»; м Харків, Ukraine
  • Alina Petrenko cтудентка гр. МІТм219м, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут; м Харків, Ukraine
  • Oleg Loznyi cтудент гр. МІТ87Б(ТМ), Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут; м Харків,

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.01

Ключові слова:

легкоброньована машина, броньова машина легкої категорії за масою, захищеність, тактична діаграма, бронепробиття

Анотація

У роботі наведений приклад проектового пошуку доданих значень до товщини бронелістів корпусу, що мають забезпечити необхідний рівня захищеності бойових машин легкої категорії за масою. Як інструмент оцінки рівня захищеності використовується  поєднання методів тривимірних тактичних діаграм і числової статистики за низкою критеріїв захищеності, розглянутих в попередних роботах. При виконанні розрахунків використана умовна модель БТР-80, з грубою розрахунковою  сіткою, модель бронепробіття розраховується  за формулою Жакоб де Марра. У роботі знайдене значення монотонного збільшення товщини, що забезпечує необхідний рівень захищеності. Обрані  напрямки подальших  досліджень.

Посилання

Shatalov O. Ye., Dudar Ye. Ye., Vasy`l`yev A. Yu. Kompleksna matematy`chna model` analizu zaxy`shhenosti bojovy`x mashy`n legkoyi kategoriyi za masoyu vid strilecz`koyi zbroyi z uraxuvannyam geometriyi mashy`ny`, rel`yefu miscevosti j dodatkovogo bronyuvannya. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «KhPI». Ser. : Mashy`noznavstvo ta SAPR = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser.: Engineering and CAD. Kharkiv : NTU «KhPI», 2019, no. 1, pp. 93–109. 2. Dudar Ye. Ye., Shatalov O. Ye., Vasy`l`yev A. Yu., Kucenko S. V. Kompleksna matematy`chna model` pobudovy` try`vy`mirny`x takty`chny`x diagram na miscevosti ta yiyi programna realizaciya. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «KhPI». Ser. : Mashy`noznavstvo ta SAPR = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Engineering and CAD. Kharkiv : NTU «KhPI», 2018, no. 7 (1283), pp. 25–33. 3. Xlan` A.V., A.N. Malakej, N.A. Tkachuk, …, A.V. Nabokov Proektno-texnology`chesky`-proy`zvodstvennoe obespecheny`e takty`ko-texny`chesky`x xaraktery`sty`k boevыx brony`rovannыx mashy`n: podxodы, modely` y` metodы. Mexanika ta mashy`nobuduvannya. 2017, no. 1, pp. 156–182. 4. Tkachuk N. A., Kly`mov V. F., …, Nabokov A. V. Komp`yuternыj programmno-apparatnыj kompleks dlya analy`za y` sy`nteza modelej эlementov obъektov bronetankovoj texny`ky`. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «KhPI». Ser. : Mashy`noznavstvo ta SAPR = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Engineering and CAD. Kharkiv : NTU «KhPI», 2017, no. 12 (1234), pp. 96–109. 5. Vasy`l`yev A. Yu., Tanchenko A. Yu., Tkachuk M. M., Skripchenko N. B., Lisovol Ya. M. Obg`runtuvannya struktury` ta parametriv bronekorpusiv legkobron`ovany`x mashy`n za kry`teriyamy` zaxy`shhenosti. Nauka: bezpeka krayiny` ta rozvy`tok vijs`kovo-promy`slovogo kompleksu. Informacijno-komunikaty`vny`j zaxid. Ky`yiv: TOV «Mizhnarodny`j vy`stavkovy`j centr», 2016, pp. 32–36. 6. Vasy`l`yev A. Yu., Tanchenko A. Yu., Tkachuk M. M., Skripchenko N. B., Lisovol Ya. M. Obg`runtuvannya struktury` ta parametriv bronekorpusiv legkobron`ovany`x mashy`n za kry`teriyamy` zaxy`shhenosti shlyaxom komp'yuternogo modelyuvannya procesiv i staniv pry` diyi zasobiv urazhennya. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «KhPI». Ser.: Mashy`noznavstvo ta SAPR = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Engineering and CAD. Kharkiv : NTU «KhPI», 2016. no. 39 (1211), pp. 39–44. 7. Sundeep Desai S., Varghese V., Nene M.J. Controller Area Network for Battlefield-of-Things. In: Jain V., Chaudhary G., Taplamacioglu M., Agarwal M. (eds) Advances in Data Sciences, Security and Applications. Lecture Notes in Electrical Engineering, 2020. vol 612. Springer, Singapore https://doi.org/10.1007/978-981-15-0372-6_16 8. El Messiry, M. Protective Armor Engineering Design. New York: Apple Academic Press, 2020, 348p https://doi.org/10.1201/9780429057236. 9. Hazell, P. Armour. Materials, Theory, and Design. Boca Raton: CRC Press, 2016, 395p. https://doi.org/10.1201/b18683. 10. Design Configuration of a Generation Next Main Battle Tank for Future Combat / Rahman, A. Hafeezur; Malik Shaik, Ameer; Kumar, J. Rajesh; Balaguru, V.; Sivakumar, P. Defence Science Journal. 2017. Vol. 67. Issue 4, рр.. 343-353. 11. Bisy`k S. P., Bojko G. O. Deyaki dani suchasnogo stanu j tendencij rozvy`tku kolisny`x bojovy`x bron`ovany`x mashy`n. Ozbroyennya ta vijs`kova texnika : shhokv. nauk.-texn. zhurn. CzNDI OVT ZSU. 2014, no. 3 (3), pp. 20–24. 12. Lenihan, D., Ronan, W., O’Donoghue, P. E., & Leen, S. B. (2019). A review of the integrity of metallic vehicle armour to projectile attack. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part L: Journal of Materials: Design and Applications, 233(1), 73–94. https://doi.org/10.1177/ 1464420718759704. 13. Subramani K., Vinoth kanna I. (2019) Numerical Simulation of High Velocity Impact on Composite Targets Using Advanced Computational Techniques. In: Chandrasekhar U., Yang LJ., Gowthaman S. (eds) Innovative Design, Analysis and Development Practices in Aerospace and Automotive Engineering (I-DAD 2018). Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Singapore DOIhttps://doi.org/ 10.1007/978-981-13-2697-4_44. 14. Liptak P. Delimitations heading of the special technology from the actual reference view. Интеллектуальные системы в производстве. 2009, no. 2, pp. 223–228. 15. Banerjee A. Numerical Simulation of Ballistic Impact of Armour Steel Plate by Typical Armour Piercing Projectile / A. Banerjee, S. Dhar, S. Acharyya, D. Datta, N. Nayak// Procedia Engineering, Volume 173. 2017. P 347-354, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.12.028. 16. Lin T. Stress Improved Ballistic Armour. The unsw canberra at adfa journal of undergraduate engineering research. 2018. Vol 11, no. 2, pp. 1–13 https://ojs.unsw.adfa.edu.au/index.php /juer/article/view/1151/ 776. 17. Sly`vins`ky`j O. A., Bisy`k S. P., Chernozubenko O. V. Zdatnist` do zvaryuvannya ta sluzhbovi xaraktery`sty`ky` bron`ovy`x stalej inozemnogo vy`robny`cztva. Problemy` koordy`naciyi voyenno-texnichnoyi ta oboronno-promy`slovoyi polity`ky` v Ukrayini. Perspekty`vy` rozvy`tku ozbroyennya ta vijs`kovoyi texniky` : IV Mizhn. nauk.-prak. konf., 12–13 zhovt. 2016 r. : tezy` dopovidej. K., 2016, pp. 167–169. 18. Sly`vins`ky`j O. A., Bisy`k S. P., Chernozubenko O. V. Struktura ta vlasty`vosti zvarny`x z'yednan` bron`ovy`x stalej zakordonnogo vy`robny`cztva. Texnology`chesky`e sy`stemj. 2016, no. 3 (76),. pp. 103–112. 19. Sly`vins`ky`j O. A., Kovalenko V. L., Perepichaj A. O. Vply`v zvaryuval`nogo tepla na znemicznennya metalu zony` termichnogo vply`vu bron`ovoyi stali. Perspekty`vy` rozvy`tku ozbroyennya ta vijs`kovoyi texniky` Suxoputny`x vijs`k : Mizhn. nauk.-texn. konf., 11–12 trav. 2017 r. : zb. tez dop. L`viv : NASV, 2017, pp. 59–60. 20. Bisy`k S. P., Chernozubenko O. V., Sly`vins`ky`j O. A., Sxaby`cz`ky`j V. R., Korbach V. G. Porivnyannya efekty`vnosti pidxodiv do chy`slovogo modelyuvannya proby`ttya udarny`kom gomogennoyi pereshkody`. Ozbroyennya ta vijs`kova texnika : shhokv. nauk.-texn. zhurn. / CzNDI OVT ZSU. 2017, no. 3 (15), pp. 17–22. 21. Bisy`k S. P., Chernozubenko O. V., Sxaby`cz`ky`j V. R., Sly`vins`ky`j O. A., Xanyukov V. A. Chy`slove modelyuvannya proby`ttya gomogennoyi pereshkody` udarny`kamy` z riznoyu formoyu golovnoyi chasty`ny`. Ozbroyennya ta vijs`kova texnika : shhokv. nauk.-texn. zhurn. / CzNDI OVT ZSU. 2017, no. 2 (14), pp. 17–22. 22. Kravchuk R., Katok O., Kotliarenko A., Shvets V., Bisyk S., Slyvinskyi O., Voroniuk A., Vaskivskyi M. (2019) Vyznachennia kharakterystyk mekhanichnykh vlastyvostei lehovanoi stali 30Kh2SN2MFA za rezultatamy instrumentovanoho indentuvannia [Determination of mechanical properties of alloy steel 30Kh2SN2MFA according to the instrumented indentation results]. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 94, no. 2, pp. 28–36 [in Ukrainian]. 23. Kry`voruchko D. V., Zaloga V. A. Modely`rovany`e processov rezany`ya metodom konechnyx elementov : metodology`chesky`e osnovy : monogr. / pod obshh. red. V. A. Zalogy`. Sumy : Uny`versy`tetskaya kny`ga, 2012. 496 p. 24. Kry`voruchko D. V., Zaloga V. O., Korbach V. G. Osnovy` 3D-modelyuvannya procesiv mexanichnoyi obrobky` metodom skinchenny`x elementiv. Sumy` : Vy`d. SumDU, 2010. 209 s.MIL-DTL-46100E «Armor Plate, Steel, Wrought, High-Hardness». 25. MIL-DTL-46100E «Armor Plate, Steel, Wrought, High-Hardness». 26. Bending ARMOX & CNC bending. URL: http: //www.armoureng.com/en/bending.php. 27. Vasy`l`ev A.Yu., Shatalov O.E., Dudar E.E. Obzor podxodov dopolny`tel`nogo brony`rovany`ya legkobrony`rovannыx mashy`n. Visny`k Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «KhPI». Ser. : Mashy`noznavstvo ta SAPR = Bulletin of the National Technical University «KhPI». Ser. : Engineering and CAD. Kharkiv : NTU «KhPI», 2015, no. 31 (1140), pp. 38–45.

##submission.downloads##