DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.03

АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ ВПЛИВУ ПАРАМЕТРІВ КОРПУСІВ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА ВЛАСНІ ЧАСТОТИ І ФОРМИ КОЛИВАНЬ

Andriy Grabovskiy, Mykola Tkachuk, Oleksandr Shut, Andrii Lipeiko, Heorgii Tsendra, Andriy Shevchenko, Oleg Loznyi, Daria Mosnitska, Yuliia Chala

Анотація


У роботі описано підхід до аналізу впливу параметрів корпусів транспортних засобів спеціального призначення на власні частоти і форми коливань. Для цього побудовані параметричні моделі корпусів. У цих корпусах варійованими є їх структура, форма та товщини окремих панелей. У ході дослідження макетів корпусів досліджено зміну власних частот і форм коливань корпусів транспортних засобів спеціального призначення. Побудовані моделі дають можливість прогнозувати тенденції зміни власних частот і форм коливань при проектному варіюванні окремих параметрів корпусів Це створює переваги при обґрунтуванні  раціональних технічних рішень цих корпусів шляхом цілеспрямованого варіювання окремих параметрів.


Ключові слова


коливання; власна частота коливань; власна форма коливань; корпус; транспортний засобів спеціального призначення; скінченно-елементний аналіз; напружено-деформований стан; чутливість

Повний текст:

PDF

Посилання


Metodologiya issledovaniya slozhnyih sistem voennogo naznacheniya / [S. V. Lapitskiy i dr.]; pod red. S. V. Lapitskogo. 2013. 477 p. 2. Chepkov I.B., Nor P.I. Zagalni tendentsiyi rozvitku ozbroennya ta viyskovoyi tehniki. ozbroennya ta viyskova tehnika. 2014, no. 1, рр. 4–13. 3. Chepkov I.B. Osnovni napryami rozvitku ozbroennya i viyskovoyi tehniki. perspektivi naukovo-tehnologichnogo zabezpechennya opk ukrayini: inform.–komunik. zahid (Kyiv, 22-23 veresnya 2015). Kyiv: TOV «MIzhn. vist. tsentr», 2015, рр. 8–13. 4. Veretennikov A.I., Glebov V.V. Kolesnyie bronirovannyie mashinyi dlya effektivnogo vyipolneniya boevyih zadach. perspektivi rozvitku ozbroennya ta viyskovoyi tehniki suhoputnih viysk: tezi dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-tehnichnoyi konferentsiyi. Lviv: ASV, 2015, рр. 7. 5. BIsik S.P. Kontseptsiya pobudovi boyovih bronovanih mashin z pidvischenim rivnem protiminnogo zahistu. perspektivi rozvitku ozbroennya ta viyskovoyi tehniki suhoputnih viysk: tezi dopovidey mizhnarodnoyi naukovo-tehnichnoyi konferentsiyi. Lviv: ASV, 2015. рр. 15. 6. Chepkov I. B. Osnovni aspekty formuvannia derzhavnoi voienno-tekhnichnoi ta oboronno-promyslovoi polityky v Ukraini / I. B. Chepkov // Problemy koordynatsii voienno-tekhnichnoi ta oboronno-promyslovoi polityky v Ukraini. Perspektyvy rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky: Tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, Vydavnytstvo DNU UkrINTEI, 2017, рр.21–23. 7. Vaskivskyi M. I. Problemni pytannia rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky sukhoputnykh viisk zbroinykh syl ukrainy na suchasnomu etapi. problemy koordynatsii voienno-tekhnichnoi ta oboronno-promyslovoi polityky v ukraini. perspektyvy rozvytku ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky: tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv, Vydavnytstvo DNU UkrINTEI, 2017, рр. 97. 8. Tkachuk N.A., Chepurnoi A.D., Hrytsenko H.D. [y dr.] Osnovы obobshchennoho parametrycheskoho opysanyia slozhnыkh mekhanycheskykh system. Visnyk Skhi-dnoukr. nats. un-tu im. V.Dalia. 2007, no. 9(115), chast. 1, рр. 196–205. 9. Lytvynenko A.V. Obshchyi podkhod k proektno-tekhnolohycheskomu obespechenyiu taktyko-tekhnycheskykh kharakterystyk voennыkh kolesnыkh y husenychnыkh mashyn putem obosnovanyia parametrov bronekorpusov po kryteryiam prochnosty y zashchyshchennosty. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut». Kharkiv: NTU «KhPI». 2014, no.29 (1072), рр. 68–77. 10. Erdik A., Kilic S. A., Kilic N., Bedir S. Numerical simulation of armored vehicles subjected to undercarriage landmine blasts. Shock Waves, 2015, 11. Fleming B. P. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art [Електронний ресурс]. 12. Dhatt G., Lefrançois E., Touzot G. Finite Element Method. Wiley-ISTE, 2012. 624 p. 13. The Army’s Ground Combat Vehicle Program and Alternatives. Congressional Budget office. 2013 42 р. April. URL: http://www.cbo.gov/publication/44044. 14. Feickert, Andrew. Infantry Brigade Combat Team (IBCT) mobility, reconnaissance, and firepower programs. Washington, DC: Congressional Research Service, 2017. 30 р. 15. Kempinski B., Murphy C. Technical Challenges of the US Army's Ground Combat Vehicle. Program Congressional Budget Office (US Congress). Washington DC. 2012. Working Paper 2012–15. 66 р. 16. Tolstolutskiy V.A., Pavlyuchenko A.A., Rasskazov I.I., Tolstolutskaya T.V. Sravnenie vodohodnyih kachestv izdeliy BTR-3E i BTR-4E. MehanIka ta mashinobuduvannya. 2014, no. 1, рр. 128–135. 17. Sіrenko V. E., Demchenko E. Ya. Povniy zhittеviy tsikі ozbroуnnya ta vіyskovoуi tehnіki u yakostі kriterіalnoуi oznaki programno-tsіlovogo planuvannya уih rozvitku. Ozbroеnnya ta vіyskova tehnіka. 2019, T. 22, no. 2, рр. 3–15. 18. Grubel M. G., Kraynik L. V., Homenko V. P. DoslIdzhennya konstruktivnih osoblivostey ta taktiko-tehnIchnih harakteristik boyovih bronovanih mashin tipu MRAP. Sistemi ozbroеnnya і vіyskova tehnіka. 2018, no. 1, рр. 7–19. 19. Kraynik L. V., Grubel M. G., Yalnitskiy O. D. AnalIz rozvitku suchasnih boyovih kolIsnih mashin. Sistemi ozbroеnnya і vіyskova tehnіka. 2017, no. 1 (49), рр. 126–131. 20. KuprInenko O. M. BoyovI bronovanI mashini. KontseptualnI osnovi proektuvannya : monogr. Lvіv : NASV, 2017. 198 p. 21. Hlan O. V., Tkachuk M. A., Grabovskiy A. V. TeoretichnI osnovi proektno-tehnologIchno-virobnichogo zabezpechennya taktiko-tehnIchnih harakteristik boyovih bronovanih mashin. Vіsnik Natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu «Kharkіvskiy polіtehnіchniy іnstitut». 2018, no. 9 (1285), рр. 83–89. 22. Bondarenko M., Tkachuk M., Grabovskiy A., Hrechka I. Substantiation of thin-walled structures parameters using nonlinear models and method of response surface analysis. International Journal of Engineering Research in Africa. 2019. Vol. 44, pp. 32–43 23. Tkachuk M.A., Sheychenko R. I., Bondarenko M.O., Tkachuk M.M., Grabovskiy A.V., Tanchenko A.Yu., Shemanska V.V., Hlan O.V., Shut O.Yu., Malakey A.M. Zabezpechennya mItsnostI tonkostInnih konstruktsIy Iz pIdvischenimi tehnIchnimi harakteristikami. Vіsnik Natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu «Kharkіvskiy polіtehnіchniy іnstitut». 2019, no. 7 (1332), рр. 95–106. 24. Tkachuk M. A., Bondarenko M. O., Sheychenko R. I., Shut O. Yu., LIsovol Ya. M., ZavorotnIy A. V., Nabokov A.V. Noviy pIdhId do proektuvannya InnovatsIynih tonkostInnih konstruktsIy. Vіsnik Natsіonalnogo tehnіchnogo unіversitetu «Kharkіvskiy polіtehnіchniy іnstitut». 2019., no. 7 (1332), рр. 89–94.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Методология исследования сложных систем военного назна-чения / [С. В. Лапицкий и др.]; под ред. С. В. Лапицкого. 2013. 477 с. 2. Чепков І.Б., Нор П.І. Загальні тенденції розвитку озброєння та військової техніки. Озброєння та військова техніка. 2014. № 1. С. 4–13. 3. Чепков І.Б. Основні напрями розвитку озброєння і військової техніки. Перспективи науково-технологічного забезпечення ОПК України: Інформ.–комунік. захід (Київ, 22-23 вересня 2015). К.: ТОВ «Міжн. вист. центр», 2015. С. 8–13. 4. Веретенников А.И., Глебов В.В. Колесные бронированные машины для эффективного выполнения боевых задач. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції. Львів: АСВ, 2015. С. 7. 5. Бісик С.П. Концепція побудови бойових броньованих машин з підвищеним рівнем протимінного захисту. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки Сухопутних військ: Тези доповідей міжнародної науково-технічної конференції. Львів: АСВ, 2015. С. 15. 6. Чепков І. Б. Основні аспекти формування державної воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні / І. Б. Чепков // Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. – С.21–23. 7. Васьківський М. І. Проблемні питання розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ Збройних Сил України на сучасному етапі. Проблеми координації воєнно-технічної та оборонно-промислової політики в Україні. Перспективи розвитку озброєння та військової техніки: Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. Київ, Видавництво ДНУ УкрІНТЕІ, 2017. С.97. 8. Ткачук Н.А., Чепурной А.Д., Гриценко Г.Д. [и др.] Основы обобщенного параметрического описания сложных механических систем. Вісник Східноукр. нац. ун-ту ім. В.Даля. 2007. № 9(115), част. 1. C. 196–205. 9. Литвиненко А.В. Общий подход к проектно-технологическому обеспечению тактико-технических характеристик военных колесных и гусеничных машин путем обоснования параметров бронекорпусов по критериям прочности и защищенности. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Харків: НТУ «ХПІ». 2014. №29 (1072). С. 68–77. 10. Дущенко В. В., М. С. Ярмак, А. О. Маслієв, Цимбал Г. І. Методика розрахунку динамічної навантаженості гідропне-вматичної підвіски колісної легкоброньованої машини. Меха-ніка та машинобудування. 2018. №1. С. 75–80. 11. Erdik A., Kilic S. A., Kilic N., Bedir S. Numerical simulation of armored vehicles subjected to undercarriage landmine blasts. Shock Waves, 2015. 12. Fleming B. P. The Hybrid Threat Concept: Contemporary War, Military Planning and the Advent of Unrestricted Operational Art [Електронний ресурс]. 13. The Army’s Ground Combat Vehicle Program and Alternatives. Congressional Budget office. 2013 42 р. April. URL: http://www.cbo.gov/publication/44044. 14. FEICKERT, Andrew. Infantry Brigade Combat Team (IBCT) mobility, reconnaissance, and firepower programs. Washington, DC: Congressional Research Service, 2017. 30 р. 15. Kempinski B., Murphy C. Technical Challenges of the US Army's Ground Combat Vehicle. Program Congressional Budget Office (US Congress). Washington DC. 2012. Working Paper 2012–15. 66 р. 16. Толстолуцкий В.А., Павлюченко А.А., Рассказов И.И., Толс-толуцкая Т.В. Сравнение водоходных качеств изделий БТР-3E и БТР-4E. Механіка та машинобудування. 2014. № 1. С. 128–135. 17. Сіренко В. Є., Демченко Є. Я. Повний життєвий цикл озбро-єння та військової техніки у якості критеріальної ознаки про-грамно-цільового планування їх розвитку. Озброєння та вій-ськова техніка. 2019. Т. 22. №. 2. С. 3–15. 18. Грубель М. Г., Крайник Л. В., Хоменко В. П. Дослідження конструктивних особливостей та тактико-технічних характе-ристик бойових броньованих машин типу MRAP. Системи озброєння і військова техніка. 2018. № 1. С. 7–19. 19. Крайник Л. В., Грубель М. Г., Яльницький О. Д. Аналіз роз-витку сучасних бойових колісних машин. Системи озброєння і військова техніка. 2017. № 1 (49). С. 126–131. 20. Купріненко О. М. Бойові броньовані машини. Концептуальні основи проектування : моногр. Львів : НАСВ, 2017. 198 с. 21. Хлань О. В., Ткачук М. А., Грабовський А. В. Теоретичні основи проектно-технологічно-виробничого забезпечення та-ктико-технічних характеристик бойових броньованих машин. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2018. № 9 (1285). С. 83–89. 22. Bondarenko M., Tkachuk M., Grabovskiy A., Hrechka I. Substantiation of thin-walled structures parameters using nonlinear models and method of response surface analysis. International Journal of Engineering Research in Africa. 2019. Vol. 44, pp. 32–43 23. Ткачук М.А., Шейченко Р. І., Бондаренко М.О., Ткачук М.М., Грабовский А.В., Танченко А.Ю., Шеманська В.В., Хлань О.В., Шуть О.Ю., Малакей А.М. Забезпечення міцності тон-костінних конструкцій із підвищеними технічними характе-ристиками. Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». 2019. № 7 (1332). C. 95–106. 24. Ткачук М. А., Бондаренко М. О., Шейченко Р. І., Шуть О. Ю., Лісовол Я. М., Заворотній А. В., Набоков А.В. Новий підхід до проектування інноваційних тонкостінних конструкцій. Вісник Національного технічного університету «Харківський полі-технічний інститут». 2019. № 7 (1332). C. 89–94.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».