DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2020.1.06

ПРОГРЕСИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА СКЛАДНИХ ДЕТАЛЕЙ

Oleksandr Krakhmalyov, Olena Zinchenko, Volodimir Krasnokytskiy, Leonid Razarenov

Анотація


Авторами представлені результати розгляду прогресивних технологій ливарного виробництва складних деталей. У машинобудуванні близько 50 % маси машин та механізмів складають виливки, у верстатобудуванні – біля 80 %. Це пояснюється рядом переваг ливарного виробництва порівняно з іншими способами отримання заготовок або готових виробів. Литтям отримують заготовки як простої, так і дуже складної форми з внутрішніми порожнинами, які неможливо або дуже важко отримати іншими способами. Деякі спеціальні способи лиття дозволяють отримати виливки з високою чистотою поверхні та точністю за розмірами, що зменшує або зовсім виключає їх наступну механічну обробку. Спеціальні способи лиття дозволяють частково, а іноді й повністю відмовитись від використання формовочних та стрижневих сумішей, провести комплексну механізацію та автоматизацію усього процесу. У ливарному виробництві прогресивними є такі технологічні процеси: лиття в оболонкові форми та по виплавлюваних моделях в умовах вакууму, що запобігає окисленню металу; лиття монокристалічних робочих деталей з жароміцних сплавів методом вакуумного всмоктування; лиття за газифікованими моделями; спрейне лиття; безмодельне лиття.


Ключові слова


прогресивна технологія; ливарне виробництво; лиття за газифікованими моделями; спрейне лиття; безмодельне лиття

Повний текст:

PDF

Посилання


Pupan L.I., Kononenko V.I. Perspekty`vnыe texnology`y` polu-cheny`ya y` obrabotky` matery`alov [Prospective technologies of materials receipt and processing: textbook. manual]. Kharkov: NTU "KhPI", 2008. 261 p.

Bazrov B.M. Osnovы texnology`y` mashy`nostroeny`ya [Fun-damentals of technology engineering]: a textbook for universi-ties. M.: Mechanical Engineering, 2005. 736 p.

Doroshenko V.S., Berdyev K. Kh. Izgotovlenie liteynyih modeley iz penopolistirola. Stanochnyiy park [Production of foundry models from polystyrene foam. Machine park]. St. Pe-tersburg. 2010, no. 6, pp. 120.

Dzhugan O.A., Ovchinnikov O.V., Olshanets'kyi V. Y. Ady`ty`vni texnologiyi i mozhly`vosti yix zastosuvannya v su-chasny`x umovax (oglyad). Novi materialy` i texnologiyi v metalurgiyi ta mashy`nobuduvanni. 2014, no. 2, pp. 96-101.

Dovbysh V.M., Zabednov P.V., Zlenko M.A. Additivnyie tehnologii i izdeliya iz metalla. Bibliotechka liteyschika. 2014, no. 9, pp. 14–71.

Obolentsev F.D. Tochnost i kachestvo poverhnosti otlivok. M.: Mashgiz, 1962. 152 p.

Tochnost otlivok / Pod red. B. B. Gulyaeva.M.: Mashgiz, 1960. 205 p.

Tochnost otlivok i effektivnost liteynogo proizvodstva / Pod red. L. L. Yatsenko. L.: Mashgiz, 1981. 278 p.

Verxovlyuk A. M., Narivs`ky`j A. V., Mogy`latenko V. G. Tex-nologiyi oderzhannya metaliv ta splaviv dlya ly`varnogo vy`robny`cztva : navch. posibny`k / Za red. akademika NAN Ukrayiny` V. L. Najdeka. K. : Vy`davny`chy`j dim «Vinichen-ko», 2016. 224 p.

Sigova V. I. Sy`stema texnologij : navchal`ny`j posibny`k. Su-my` : Vy`d-vo SumDU, 2008. 209 p.

Pererva V. O., Pshenorlins`ky`j P. M. Doslidzhennya mozh-ly`vosti vy`kory`stannya ady`ty`vny`x texnologij v ly`varnomu vy`robny`cztvi detalej skladnoyi formy`. Mizhnarodna naukovo-prakty`chna konferenciya «Lyudy`na i Kosmos». 2017, iss. 19, pp. 380.

Boytsov A. G. Innovatsionnyie tehnologii proizvodstva izde-liy raketno-kosmicheskoy tehniki. M., 2015. 382 p.

Pro derzhavne regulyuvannya diyal`nosti u sferi transfertu texnologij : Zakon Ukrayiny` vid 14.09.2006 r. No. 143-V// Vidom. Verxov. Rady` Ukrayiny`. 2006. No. 45.

Shulyak V. S. Lite po gazifitsiruemyim modelyam. SPb. : NPO «Professional», 2007. 380 p.

Burovsky M.I., Doroshenko V.S. Exothermic heating of over-flows in the process of casting by gasified models. Bulletin of the Vinnitsa Polytechnic Institute. 2017, no. 3, pp. 98-103.

Rud` V. D., Bozhko T. Ye. Porivnyannya sposobiv obrobky` pory`sty`x specheny`x materialiv. Visny`k Nacional`nogo universy`tetu «L`vivs`ka politexnika». Seriya «Opty`mizaciya vy`robny`chy`x procesiv i texnichny`j kontrol` u mashy`nobuduvanni ta pry`ladobuduvanni». 2012, no. 746, pp. 224-227.

Ladyizhskiy B. N. Liteynoe proizvodstvo. M. : Mashinostroe-nie, 1953. 207 p.

Zlenko M. A., Popovich A. A., Mutyilina I. N. Additivnyie tehnologii v mashinostroenii. Sankt-Peterburg : Izdatels-tvo politehnicheskogo universiteta, 2013. 221 p.

Haranzhevskiy E. V., Ipatov A. G. Struktura i topografiya poverhnostnyih sloyov, poluchennyih lazernyim vyisokoskorost-nyim spekaniem poroshkov Fe-C-Ni, Fe-C-Cu. Vestnik Udmur-tskogo Universiteta. Fizika. Himiya. 2010, no. 1, pp. 76-85.

Doroshenko S. P. Ly`varne vy`robny`cztvo: Vstup do spe-cial`nosti. K. : Vy`shha shkola, 1987. 182 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Пупань Л. И., Кононенко В. И. Перспективные технологии получения и обработки материалов : учеб. пособие. Харь-ков : НТУ «ХПИ», 2008. 261 с.

2. Базров Б. М. Основы технологии машиностроения : учебник для вузов. М. : Машиностроение, 2005. 736 с.

3. Дорошенко В. С., Бердыев К. Х. Изготовление литейных моделей из пенополистирола. Станочный парк. Санкт-Петербург. 2010. № 6. С. 120.

4. Джуган О.А., Овчинников О. В., Ольшанецький В. Ю. Ади-тивні технології і можливості їх застосування в сучасних умовах (огляд). Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. 2014. № 2. С. 96-101.

5. Довбыш В. М., Забеднов П. В., Зленко М. А. Аддитивные технологии и изделия из металла. Библиотечка литейщика. 2014. № 9. С. 14–71.

6. Оболенцев Ф. Д. Точность и качество поверхности отливок. М. : Машгиз, 1962. 152 с.

7. Точность отливок / Под ред. Б. Б. Гуляева. М. : Машгиз, 1960. 205 с.

8. Точность отливок и эффективность литейного производс-тва / Под ред. Л. Л. Яценко. Л. : Машгиз, 1981. 278 с.

9. Верховлюк А. М., Нарівський А. В., Могилатенко В. Г. Технології одержання металів та сплавів для ливарно-го виробництва : навч. посібник / За ред. академіка НАН України В. Л. Найдека. К. : Видавничий дім «Вініченко», 2016. 224 с.

10. Сігова В. І. Система технологій : навчальний посібник. Суми : Вид-во СумДУ, 2008. 209 с.

11. Перерва В. О., Пшенорлінський П. М. Дослідження можли-вості використання адитивних технологій в ливарному ви-робництві деталей складної форми. Міжнародна науково-практична конференція «Людина і Космос». 2017. Вип. 19. С. 380.

12. Бойцов А. Г. Инновационные технологии производства изделий ракетно-космической техники. М., 2015. 382 с.

13. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферту технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143-V// Ві-дом. Верхов. Ради України. 2006. № 45.

14. Шуляк В. С. Литье по газифицируемым моделям. СПб. : НПО «Профессионал», 2007. 380 с.

15. Буровський М. Й., Дорошенко В. С. Екзотермічний обігрів надливів в процесі лиття за газифікованими моделями. Віс-ник Вінницького політехнічного інституту. 2017. № 3. С. 98–103.

16. Рудь В. Д., Божко Т. Є. Порівняння способів обробки пори-стих спечених матеріалів. Вісник Національного універси-тету «Львівська політехніка». Серія «Оптимізація вироб-ничих процесів і технічний контроль у машинобудуванні та приладобудуванні». 2012. № 746. С. 224–227.

17. Ладыжский Б. Н. Литейное производство. М. : Машиност-роение, 1953. 207 с.

18. Зленко М. А., Попович А. А., Мутылина И. Н. Аддитивные технологии в машиностроении. Санкт-Петербург : Издате-льство политехнического университета, 2013. 221 с.

19. Харанжевский Е. В., Ипатов А. Г. Структура и топография поверхностных слоёв, полученных лазерным высокоскорос-тным спеканием порошков Fe-C-Ni, Fe-C-Cu. Вестник Уд-муртского Университета. Физика. Химия. 2010. № 1. С. 76-85.

20. Дорошенко С. П. Ливарне виробництво: Вступ до спеціаль-ності. К. : Вища школа, 1987. 182 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».