ЭВОЛЮЦИЯ РАЗРАБОТОК УЧЕНЫХ И ВОСПИТАННИКОВ ХПИ В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ХХ СТОЛЕТИИ

Автор(и)

  • Sergej Nazarenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8213-6590
  • Mykola Tkachuk Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», завідувач кафедри «Тео-рія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4174-8213
  • Svitlana Marusenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», науковий співробітник кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-1340-5491

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.03

Ключові слова:

высшее техническое образование, военная техника, ХПИ, вооружение, авиация, атомный проект, радиоэлектроника, ракета, научная школа, испытательный полигон

Анотація

Харьковский политехнический институт (ХПИ) дал путевку в жизнь целой плеяде выдающихся создателей вооружения и военной техники. В статье предпринята попытка выстроить последовательность создания средств вооружения и военной техники. Приведены уникальные данные об удачных решениях при создании отечественных образцов техники: от самых первых изделий до сложных современных устройств оборонно-промышленного комплекса. В статье показано, как зарождалась, формировалась и развивалась многими поколениями выдающихся ученых, выпускников и педагогов ХПИ научная школа, обеспечившая своим напряженным трудом, идеями и конструкциями высокий уровень развития сектора обороны и безопасности страны. Рассмотрено участие ученых и воспитанников ХПИ в атомных проектах СССР. Особое внимание уделено деятельности харьковских научно-технических школ в области авиационной и ракетно-космической техники в ХХ столетии.

Посилання

Khar'kovskij politehnicheskij institut. 1885–1985: istorija razvitija [Kharkov Polytechnic Institute. 1885–1985: a history of development]/red. N.F.Kirkacha. Kharkіv: Vishha shkola, 1985. 223 p.

Aleksandrov E. E., Nazarenko S. A., Havin V. L. Deyatelnost osnovatelya otechestvennoy nauchnoy shkolyi mehaniki i mashinostroeniya professora V. L. Kirpicheva [The activities of the founder of the domestic scientific school of mechanics and mechanical engineering, Professor V. L. Kirpichev]. Mexanika ta mashy`nobuduvannya. 2012, no. 2,.pp. 230–249

Istoriya Kharkovskogo tehnologicheskogo instituta v litsah [The history of the Kharkov Institute of Technology in persons]. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY.html.

Nacional`ny`j texnichny`j universy`tet «Kharkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut». Istoriya rozvy`tku. 1885–2010 [Kharkiv Polytechnic Institute National Technical University. History of development. 1885–2010]/ uklad.: V. I. Nikolayenko, V. V. Kabachek, S. I. Meshkovaya [ta in.] ; za red. V. I. Nikolayenka. Kharkiv: NTU «KhPI», 2010. 408 p.

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnyie rabotyi uchenyih KhPI v oblasti analiza termonapryazhennyih konstruktsiy [The main works of KhPI scientists in the field of thermal stress analysis]. Vestnik NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. Vyip. Dinamika i prochnost mashin. Kharkov : NTU «KhPI». 2013, no. 63 (1036), pp. 3–11.

Tvery`tny`kova O. Ye., Posvyatenko N. I., Mel`ny`k T. V. Nary`sy` istoriyi rozvy`tku pry`kladny`x texnichny`x nauk v Ukrayini. Z dosvidu Kharkivs`kogo politexnichnogo insty`tutu : monografiya [Essays on the history of development of applied engineering sciences in Ukraine. From the experience of Kharkov Polytechnic Institute: monograph] / zag. red. E. K. Posvyatenko. Nacz. texn. Un–t "Kharkiv. politexn. in–t". Kharkiv: NTU "KhPI", 2015. 272 p.

Nazarenko S. A., Havin V. L., Nepran N. V., Semenenko L. P. Osnovnye raboty professora D. S. Zernova [The main works of Professor D. S. Zernov]. Visny`k NTU «KhPI». Kharkiv: NTU «KhPI». 2011, no. 51, pp. 16–23.

Studenty i vypuskniki KhTI [Students and graduates of KhTI]. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/alphabet

Elita derzhavy` – vy`datni vy`puskny`ky` Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «Kharkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut» [Elite of the State - prominent graduates of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"] / [uporyad. L. L. Tovazhnyans`ky`j, Yu. D. Sakara, A. V. By`strichenko ta in.]. Kharkiv: NTU «KhPI», 2010. 188 p.

Nazarenko S. A., Pavlova G. V. Pionerskie raboty har'kovskih tehnologov v oblasti aviacionnoj tehniki [Pioneering work of Kharkov technologists in the field of aviation technology]. Universitates = Universitety. Nauka i prosveshhenie. 2014, no. 3, pp. 42–55.

Kostenko Ju. T. , Morozov V. V. , Nikolaenko V. I. , Sakara Ju. D., Tovazhnjanskij L. L. Khar'kovskij politehnicheskij: uchenye i pedagogi [Kharkov Polytechnic: scientists and educators. Khar'kov, 1999. 389 p.

Nazarenko S. A. Dejatel'nost' vospitannikov Khar'kovskogo politehnicheskogo instituta v oblasti osvoenija kosmicheskogo prostranstva [Activities of students of the Kharkov Polytechnic Institute in the field of space exploration]. Universitates =Universitety: Nauka i prosveshhenie. 2013, no. 2, pp. 64–74.

Zgurovskij M. Z. Kievskie politehniki – pionery aviacii, kosmonavtiki, raketostroenija [Kiev Polytechnics – pioneers of aviation, astronautics, rocket science] / M. Z. Zgurovs'kij. 2-e izd., pererab. i dop. Kiev: Izd-vo NTUU „KPI”, 2011. 276 p.

Institut radiofiziki i jelektroniki im. A. Ja. Usikova NAN Ukrainy 50 let [Institute of Radiophysics and Electronics. A. Ya. Usikova NAS of Ukraine 50 years ]/ Pod red. V. M. Jakovenko i dr. Har'kov: In–t radiofiziki i jelektron. NAN Ukrainy, 2005. 612 p.

Khar'kovskij nacional'nyj universitet radiojelektroniki [Kharkov National University of Radio Electronics]. URL: https://nure.ua/

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnye napravlenija issledovanij uchenyh NTU «KhPI» v oblasti mehaniki [The main directions of research scientists NTU "KhPI" in the field of mechanics]. Vestnik NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. vyp. Dinamika i prochnost' mashin. Khar'kov : NTU «KhPI». 2015, no. 57 (1166), pp. 3–7.

Institut problem mashinostroenija [Institute of Mechanical Engineering problems]. URL: http://ipmach.kharkov.ua/ru/.

Shejko T. I. [i dr.]. K 90–letiju so dnja rozhdenija Akademika NAN Ukrainy Vladimira Logvinovicha Rvacheva [On the occasion of the 90th birthday of Academician of the NAS of Ukraine Vladimir Logvinovich Rvachev]. Visny`k Nacz. texn. un-tu "XPI": zb. nauk. pr. Temat. vy`p.: Dy`namika i micznist` mashin. Kharkiv: NTU "KhPI". 2016, no. 26 (1198), pp. 7–26.

Nazarenko S. A., Tkachuk N. A. Obzor nekotoryh kljuchevyh napravlenij issledovanij uchenyh NTU "KhPI" v oblasti dinamiki konstrukcij [Overview of some key areas of research by scientists of NTU "KhPI" in the field of structural dynamics]. Visny`k NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Temat. vy`p.: Dy`namika i micznist` mashin. Kharkiv: NTU "KhPI". 2017, no. 39 (1231), pp. 49–56.

Miheev V. R. Georgij Aleksandrovich Botezat 1882—1940. [Georgy Aleksandrovich Botezat. 1882-1940]. Moskva: Nauka, 2000. 158 p.

Khar'kovskij aviazavod. Istorija, sovremennost', perspektivy [Kharkov Aircraft Plant. History, modernity, prospects ]/ pod red. gen. direktora KhGAPP P. O. Naumenko. Khar'kov. KhGAPP, 2006. 436 p.

Koroleva N. S. S. P. Korolev: Otec: K 100-letiju so dnja rozhdenija: v 3 kn [Father: On the occasion of the 100th birthday: in 3 books]. Moskva: Nauka, 2007.

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnye raboty uchenyh HPI v oblasti upravlenija mehanicheskimi sistemami [The main works of KhPI scientists in the field of control of mechanical systems]. Visny`k NTU «KhPI». Dy`namika i micznist` mashy`n. 2014, no. 57 (1099), pp. 3–14.

Pervyj pilotiruemyj polet. Rossijskaja kosmonavtika v arhivnyh dokumentah [The first manned flight. Russian cosmonautics in archival documents.]. V 2-h knigah. Pod redakciej V. A. Davydova. Kniga 2. Federal'noe kosmicheskoe agentstvo. Moscow: Izdatel'stvo «Rodina MEDIA», 2011 . 560 p.

. Istorija KhAI: k 80-letiju osnovanija universiteta : bibliogr. Ukaz [History of KhAI: to the 80th anniversary of the founding of the university: bibliogr. decree.]/ sost. I. V. Olejnik, V. S. Gres', N. M. Tkachenko, V. N. Pavlenko ; pod obshh. red. N. M. Tkachenko. Khar'kov: Nac. ajerokosm. Un–t im. N. E. Zhukovskogo «Khar'k. aviac. In–t», 2011. 256 p.

Dyatlov Yu.V. Diyal`nist` M. Py`l`chy`kova v konteksti rozvy`tku fizy`chny`x doslidzhen` (kinecz` XIX –pochatok XX st.) // avtoref. dy`s… kand.ist.nauk: 07.00.07 [Activity of M. Pilchikov in the context of the development of physical studies (end of XIX - beginning of XX century) // author. Dissertation for Candidate of Science Degree in Science: 07.00.07]. Ky`yiv, 2004. 19 p.

. Tolok V. T., Kogan V. S., Vlasov V. V. Fizika i Khar'kov [Physics and Kharkov]. Khar'kov: Timchenko, 2009. 408 p.

Kagan V.S. Sofronij V. V. Sotrudniki UFTI – uchastniki Velikoj Otechestvennoj vojny [UFTI employees - participants of the Great Patriotic War]/ [red. kol. : V.V. Muhin i dr.)]. Khar'kov: Timchenko, 2008. 320 p.

Nazarenko S. A., Marusenko S. I. Kljuchevye raboty uchenyh NTU «HPI» v oblasti matematicheskogo modelirovanija v tehnike [Key works of scientists of NTU "KhPI" in the field of mathematical modeling in engineering]. Vestik. NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. vyp. Matematicheskoe modelirovanie v tehnike i tehnologijah. Khar'kov: NTU «KhPІ». 2015, no. 18(1127), pp. 14–19.

Atomnyj proekt SSSR: Dokumenty i materialy. V 3 t. [Atomic project of the USSR: Documents and materials. In 3 t.] / Pod obshh. red. L.D. Rjabeva. Moscow. Sarov: Nauka, Fizmatlit, 2007.

Nacional`ny`j texnichny`j universy`tet "Xarkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut" [National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute”]. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/.

Har'kovskoe konstruktorskoe bjuro po mashinostroeniju [Kharkov Design Bureau of Mechanical Engineering]. URL: http://morozov.com.ua/ua/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-09