DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2019.2.03

ЭВОЛЮЦИЯ РАЗРАБОТОК УЧЕНЫХ И ВОСПИТАННИКОВ ХПИ В ОБЛАСТИ ВООРУЖЕНИЯ И ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ В ХХ СТОЛЕТИИ

Sergej Nazarenko, Mykola Tkachuk, Svitlana Marusenko

Анотація


Харьковский политехнический институт (ХПИ) дал путевку в жизнь целой плеяде выдающихся создателей вооружения и военной техники. В статье предпринята попытка выстроить последовательность создания средств вооружения и военной техники. Приведены уникальные данные об удачных решениях при создании отечественных образцов техники: от самых первых изделий до сложных современных устройств оборонно-промышленного комплекса. В статье показано, как зарождалась, формировалась и развивалась многими поколениями выдающихся ученых, выпускников и педагогов ХПИ научная школа, обеспечившая своим напряженным трудом, идеями и конструкциями высокий уровень развития сектора обороны и безопасности страны. Рассмотрено участие ученых и воспитанников ХПИ в атомных проектах СССР. Особое внимание уделено деятельности харьковских научно-технических школ в области авиационной и ракетно-космической техники в ХХ столетии.


Ключові слова


высшее техническое образование; военная техника; ХПИ; вооружение; авиация; атомный проект; радиоэлектроника; ракета; научная школа; испытательный полигон

Повний текст:

PDF

Посилання


Khar'kovskij politehnicheskij institut. 1885–1985: istorija razvitija [Kharkov Polytechnic Institute. 1885–1985: a history of development]/red. N.F.Kirkacha. Kharkіv: Vishha shkola, 1985. 223 p.

Aleksandrov E. E., Nazarenko S. A., Havin V. L. Deyatelnost osnovatelya otechestvennoy nauchnoy shkolyi mehaniki i mashinostroeniya professora V. L. Kirpicheva [The activities of the founder of the domestic scientific school of mechanics and mechanical engineering, Professor V. L. Kirpichev]. Mexanika ta mashy`nobuduvannya. 2012, no. 2,.pp. 230–249

Istoriya Kharkovskogo tehnologicheskogo instituta v litsah [The history of the Kharkov Institute of Technology in persons]. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY.html.

Nacional`ny`j texnichny`j universy`tet «Kharkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut». Istoriya rozvy`tku. 1885–2010 [Kharkiv Polytechnic Institute National Technical University. History of development. 1885–2010]/ uklad.: V. I. Nikolayenko, V. V. Kabachek, S. I. Meshkovaya [ta in.] ; za red. V. I. Nikolayenka. Kharkiv: NTU «KhPI», 2010. 408 p.

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnyie rabotyi uchenyih KhPI v oblasti analiza termonapryazhennyih konstruktsiy [The main works of KhPI scientists in the field of thermal stress analysis]. Vestnik NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. Vyip. Dinamika i prochnost mashin. Kharkov : NTU «KhPI». 2013, no. 63 (1036), pp. 3–11.

Tvery`tny`kova O. Ye., Posvyatenko N. I., Mel`ny`k T. V. Nary`sy` istoriyi rozvy`tku pry`kladny`x texnichny`x nauk v Ukrayini. Z dosvidu Kharkivs`kogo politexnichnogo insty`tutu : monografiya [Essays on the history of development of applied engineering sciences in Ukraine. From the experience of Kharkov Polytechnic Institute: monograph] / zag. red. E. K. Posvyatenko. Nacz. texn. Un–t "Kharkiv. politexn. in–t". Kharkiv: NTU "KhPI", 2015. 272 p.

Nazarenko S. A., Havin V. L., Nepran N. V., Semenenko L. P. Osnovnye raboty professora D. S. Zernova [The main works of Professor D. S. Zernov]. Visny`k NTU «KhPI». Kharkiv: NTU «KhPI». 2011, no. 51, pp. 16–23.

Studenty i vypuskniki KhTI [Students and graduates of KhTI]. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/alphabet

Elita derzhavy` – vy`datni vy`puskny`ky` Nacional`nogo texnichnogo universy`tetu «Kharkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut» [Elite of the State - prominent graduates of the National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"] / [uporyad. L. L. Tovazhnyans`ky`j, Yu. D. Sakara, A. V. By`strichenko ta in.]. Kharkiv: NTU «KhPI», 2010. 188 p.

Nazarenko S. A., Pavlova G. V. Pionerskie raboty har'kovskih tehnologov v oblasti aviacionnoj tehniki [Pioneering work of Kharkov technologists in the field of aviation technology]. Universitates = Universitety. Nauka i prosveshhenie. 2014, no. 3, pp. 42–55.

Kostenko Ju. T. , Morozov V. V. , Nikolaenko V. I. , Sakara Ju. D., Tovazhnjanskij L. L. Khar'kovskij politehnicheskij: uchenye i pedagogi [Kharkov Polytechnic: scientists and educators. Khar'kov, 1999. 389 p.

Nazarenko S. A. Dejatel'nost' vospitannikov Khar'kovskogo politehnicheskogo instituta v oblasti osvoenija kosmicheskogo prostranstva [Activities of students of the Kharkov Polytechnic Institute in the field of space exploration]. Universitates =Universitety: Nauka i prosveshhenie. 2013, no. 2, pp. 64–74.

Zgurovskij M. Z. Kievskie politehniki – pionery aviacii, kosmonavtiki, raketostroenija [Kiev Polytechnics – pioneers of aviation, astronautics, rocket science] / M. Z. Zgurovs'kij. 2-e izd., pererab. i dop. Kiev: Izd-vo NTUU „KPI”, 2011. 276 p.

Institut radiofiziki i jelektroniki im. A. Ja. Usikova NAN Ukrainy 50 let [Institute of Radiophysics and Electronics. A. Ya. Usikova NAS of Ukraine 50 years ]/ Pod red. V. M. Jakovenko i dr. Har'kov: In–t radiofiziki i jelektron. NAN Ukrainy, 2005. 612 p.

Khar'kovskij nacional'nyj universitet radiojelektroniki [Kharkov National University of Radio Electronics]. URL: https://nure.ua/

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnye napravlenija issledovanij uchenyh NTU «KhPI» v oblasti mehaniki [The main directions of research scientists NTU "KhPI" in the field of mechanics]. Vestnik NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. vyp. Dinamika i prochnost' mashin. Khar'kov : NTU «KhPI». 2015, no. 57 (1166), pp. 3–7.

Institut problem mashinostroenija [Institute of Mechanical Engineering problems]. URL: http://ipmach.kharkov.ua/ru/.

Shejko T. I. [i dr.]. K 90–letiju so dnja rozhdenija Akademika NAN Ukrainy Vladimira Logvinovicha Rvacheva [On the occasion of the 90th birthday of Academician of the NAS of Ukraine Vladimir Logvinovich Rvachev]. Visny`k Nacz. texn. un-tu "XPI": zb. nauk. pr. Temat. vy`p.: Dy`namika i micznist` mashin. Kharkiv: NTU "KhPI". 2016, no. 26 (1198), pp. 7–26.

Nazarenko S. A., Tkachuk N. A. Obzor nekotoryh kljuchevyh napravlenij issledovanij uchenyh NTU "KhPI" v oblasti dinamiki konstrukcij [Overview of some key areas of research by scientists of NTU "KhPI" in the field of structural dynamics]. Visny`k NTU "KhPI": zb. nauk. pr. Temat. vy`p.: Dy`namika i micznist` mashin. Kharkiv: NTU "KhPI". 2017, no. 39 (1231), pp. 49–56.

Miheev V. R. Georgij Aleksandrovich Botezat 1882—1940. [Georgy Aleksandrovich Botezat. 1882-1940]. Moskva: Nauka, 2000. 158 p.

Khar'kovskij aviazavod. Istorija, sovremennost', perspektivy [Kharkov Aircraft Plant. History, modernity, prospects ]/ pod red. gen. direktora KhGAPP P. O. Naumenko. Khar'kov. KhGAPP, 2006. 436 p.

Koroleva N. S. S. P. Korolev: Otec: K 100-letiju so dnja rozhdenija: v 3 kn [Father: On the occasion of the 100th birthday: in 3 books]. Moskva: Nauka, 2007.

Andreev A. G., Nazarenko S. A. Osnovnye raboty uchenyh HPI v oblasti upravlenija mehanicheskimi sistemami [The main works of KhPI scientists in the field of control of mechanical systems]. Visny`k NTU «KhPI». Dy`namika i micznist` mashy`n. 2014, no. 57 (1099), pp. 3–14.

Pervyj pilotiruemyj polet. Rossijskaja kosmonavtika v arhivnyh dokumentah [The first manned flight. Russian cosmonautics in archival documents.]. V 2-h knigah. Pod redakciej V. A. Davydova. Kniga 2. Federal'noe kosmicheskoe agentstvo. Moscow: Izdatel'stvo «Rodina MEDIA», 2011 . 560 p.

. Istorija KhAI: k 80-letiju osnovanija universiteta : bibliogr. Ukaz [History of KhAI: to the 80th anniversary of the founding of the university: bibliogr. decree.]/ sost. I. V. Olejnik, V. S. Gres', N. M. Tkachenko, V. N. Pavlenko ; pod obshh. red. N. M. Tkachenko. Khar'kov: Nac. ajerokosm. Un–t im. N. E. Zhukovskogo «Khar'k. aviac. In–t», 2011. 256 p.

Dyatlov Yu.V. Diyal`nist` M. Py`l`chy`kova v konteksti rozvy`tku fizy`chny`x doslidzhen` (kinecz` XIX –pochatok XX st.) // avtoref. dy`s… kand.ist.nauk: 07.00.07 [Activity of M. Pilchikov in the context of the development of physical studies (end of XIX - beginning of XX century) // author. Dissertation for Candidate of Science Degree in Science: 07.00.07]. Ky`yiv, 2004. 19 p.

. Tolok V. T., Kogan V. S., Vlasov V. V. Fizika i Khar'kov [Physics and Kharkov]. Khar'kov: Timchenko, 2009. 408 p.

Kagan V.S. Sofronij V. V. Sotrudniki UFTI – uchastniki Velikoj Otechestvennoj vojny [UFTI employees - participants of the Great Patriotic War]/ [red. kol. : V.V. Muhin i dr.)]. Khar'kov: Timchenko, 2008. 320 p.

Nazarenko S. A., Marusenko S. I. Kljuchevye raboty uchenyh NTU «HPI» v oblasti matematicheskogo modelirovanija v tehnike [Key works of scientists of NTU "KhPI" in the field of mathematical modeling in engineering]. Vestik. NTU «KhPI»: sb. nauch. tr.: temat. vyp. Matematicheskoe modelirovanie v tehnike i tehnologijah. Khar'kov: NTU «KhPІ». 2015, no. 18(1127), pp. 14–19.

Atomnyj proekt SSSR: Dokumenty i materialy. V 3 t. [Atomic project of the USSR: Documents and materials. In 3 t.] / Pod obshh. red. L.D. Rjabeva. Moscow. Sarov: Nauka, Fizmatlit, 2007.

Nacional`ny`j texnichny`j universy`tet "Xarkivs`ky`j politexnichny`j insty`tut" [National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute”]. URL: http://www.kpi.kharkov.ua/.

Har'kovskoe konstruktorskoe bjuro po mashinostroeniju [Kharkov Design Bureau of Mechanical Engineering]. URL: http://morozov.com.ua/ua/.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


 1. Харьковский политехнический институт. 1885–1985: история развития / ред. Н. Ф. Киркача. Харків: Вища школа, 1985. 223 с.
 2. Александров Е .Е., Назаренко С. А. , Хавин В. Л. Деятельность основателя отечественной научной школы механики и машиностроения профессора В. Л. Кирпичева.  Механіка та машинобудування. 2012.  №2. С. 230–249.
 3. История Харьковского технологического института в лицах. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/PREPODAVATELY.html.
 4. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Історія розвитку. 1885–2010 / уклад.: В. І. Ніколаєнко, В. В. Кабачек, С. І. Мешковая [та ін.] ; за ред. В. І. Ніколаєнка. Харків : НТУ «ХПІ», 2010.  408 с.
 5. Андреев А. Г., Назаренко С. А. Основные работы ученых ХПИ в области анализа термонапряженных конструкций. Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр.: темат. вып. Динамика и прочность. Харьков: НТУ «ХПИ». 2013. № 63 (1036). С. 3–11.
 6. Тверитникова О. Є., Посвятенко Н. І., Мельник Т. В. Нариси історії розвитку прикладних технічних наук в Україні. З досвіду Харківського політехнічного інституту : монографія / заг. ред. Е. К. Посвятенко. Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". Харків: НТУ "ХПІ", 2015. 272 с.
 7. 7.     Назаренко С. А.,  Хавин В. Л., Непран Н. В., Семененко Л. П. Основные работы профессора Д. С. Зернова. Вісник НТУ «ХПІ». Харків: НТУ «ХПІ». № 51. 2011. С. 16–23.
 8. Студенты и выпускники ХТИ. URL: http://library.kpi.kharkov.ua/uk/alphabet
 9. Еліта держави – видатні випускники Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» / [упоряд. Л. Л. Товажнянський, Ю. Д. Сакара, А. В. Бистріченко та ін.]. Харків: НТУ «ХПІ», 2010. 188 с.
 10. Назаренко С. А., Павлова Г. В. Пионерские работы харьковских технологов в области авиационной техники. Universitates = Университеты. Наука и просвещение. 2014. № 3. С. 42–55.
 11. Костенко Ю. Т. , Морозов В. В. , Николаенко В. И. , Сакара Ю. Д. , Товажнянский Л. Л.  Харьковский политехнический: ученые и педагоги. Харьков, 1999. 389 с.
 12. Назаренко С. А. Деятельность воспитанников Харьковского политехнического института в области освоения космического пространства. Universitates =Университеты: Наука и просвещение. 2013. № 2. С. 64–74.
 13. Згуровский М. З. Киевские политехники – пионеры авиации, космонавтики, ракетостроения / М. З. Згуровський. 2-е изд., перераб. и доп.  Киев: Изд-во НТУУ „КПИ”, 2011. 276 с.
 14. Институт радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины 50 лет / Под ред. В. М. Яковенко и др. Харьков: Ин-т радиофизики и электрон. НАН Украины, 2005. 612 с.
 15. Харьковский национальный университет радиоэлектроники. URL:  https://nure.ua/
 16. Андреев А. Г., Назаренко С. А. Основные направления исследований ученых НТУ «ХПИ» в области механики. Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр.: темат. вып. Динамика и прочность машин. Харьков : НТУ «ХПИ». 2015. № 57 (1166). С. 3–7.
 17. Институт проблем машиностроения.  URL:  http://ipmach.kharkov.ua/ru/.
 18. Шейко Т. И. [и др.].  К 90-летию со дня рождения Академика НАН Украины Владимира Логвиновича Рвачева. Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ": зб. наук. пр. Темат. вип.: Динаміка і міцність. Харків: НТУ "ХПІ". 2016. № 26 (1198). С. 7–26.
 19. Назаренко С. А., Ткачук Н. А. Обзор некоторых ключевых направлений исследований ученых НТУ "ХПИ" в области динамики конструкций. Вісник НТУ "ХПІ": зб. наук. пр. Сер.: Динаміка і міцність машин. Харків: НТУ "ХПІ". 2017. № 39 (1261). С. 49–56.
 20. Михеев В. Р. Георгий Александрович Ботезат. 18821940. Москва: Наука, 2000. 158 c.
 21. Харьковский авиазавод. История, современность, перспективы / под ред. ген. директора ХГАПП П. О. Науменко. Харьков. ХГАПП, 2006. 436 с.
 22. 22.  Королева Н. С. С. П. Королев: Отец: К 100-летию со дня рождения: в 3 кн.  Москва: Наука, 2007.
 23. Андреев А. Г., Назаренко С. А. Основные работы ученых ХПИ в области управления механическими системами. Вісник НТУ «ХПІ». Динаміка і міцність машин. 2014. № 57 (1099). С. 3–14.
 24. Первый пилотируемый полет. Российская космонавтика в архивных документах. В 2-х книгах. Под редакцией В. А. Давыдова. Книга 2. Федеральное космическое агентство. Москва: Издательство «Родина МЕДИА», 2011 . 560 с.
 25. История ХАИ: к 80-летию основания университета : библиогр. указ. / сост. И. В. Олейник, В. С. Гресь, Н. М. Ткаченко, В. Н. Павленко ; под общ. ред. Н. М. Ткаченко. Харьков: Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского «Харьк. авиац. ин-т», 2011. 256 с.
 26. Дятлов Ю.В. Діяльність М. Пильчикова в контексті розвитку фізичних досліджень (кінець ХІХ –початок ХХ ст.) // автореф. дис… канд.іст.наук: 07.00.07. Київ, 2004. 19 с.
 27. Толок В. Т., Коган В. С., Власов В. В. Физика и Харьков. Харьков: Тимченко, 2009. 408 с.
 28. Каган В.С. Софроний В. В. Сотрудники УФТИ – участники Великой Отечественной войны / [ред. кол. : В.В. Мухин и др.)]. Харьков: Тимченко, 2008. 320 с.
 29. Назаренко С. А., Марусенко С. И. Ключевые работы ученых НТУ «ХПИ» в области математического моделирования в технике. Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр.: темат. вып. Математическое моделирование в технике и технологиях. Харьков: НТУ «ХПИ». 2015. № 18 (1127). С. 14–19.
 30. Атомный проект СССР: Документы и материалы. В 3 т. / Под общ. ред. Л.Д. Рябева. Москва. Саров: Наука, Физматлит, 2007.
 31. Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". URL: http://www.kpi.kharkov.ua/.

32. Харьковское конструкторское бюро по машиностроению. URL: http://morozov.com.ua/ua/.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».