DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.15

Кваліметрична модель технічного рівня тренажера-гексапода

Genadiy Kozeracky, Victor Yaglinsky, Anatoly Khikhlovsky, Oleg Ozerniuk

Анотація


Виконано аналіз існуючих методів удосконалення конструкцій технічних об’єктів і оптимізації їх критеріальних параметрів під час відпрацювання заданих функціональних траєкторій. Запропоновано групові комплексні показники таких функціональних властивостей тренажерагексапода: енергоефективності, точності позиціювання, маневреності, швидкодії та надійності. Розроблено відповідну кваліметричну модель технічного рівня тренажера, яка складає п’ять рівнів моделювання глибини декомпозиції якості (внутрішня альтитуда) і п’ять надрівнів висоти зовнішньої структури якості (зовнішня альтитуда). Удосконалено математичну модель технічного рівня тренажера, яка ґрунтується на п’ятнадцятьох комплексних критеріях, відображаючих функціональні властивості. Інтегральний показник технічного рівня і вагові коефіцієнти комплексних функціональних властивостей визначено рішенням системи шести алгебраїчних рівнянь матриці якості, а не призначено експертами. Продемонстровано визначення резервів підвищення технічного рівня тренажера шляхом побудови матриці якості і відповідної павутини якості.


Ключові слова


робоча зона; сингулярність; коефіцієнт готовності; повнопілотажний симулятор

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Кuznetsov Yu, Sklarov Р. А. Prognozuvannia pozvytku tekhnichnykh system. [Forecasting the development of technical systems].

Kyiv, PP "ZMOK" Publ., 2004, 242 p.

Kindrazky B. Metodologia ta algopytm bagatokryterialnogo optymizaziynogo syntezu pnevmopryvodu z inerziynym navantajenniam.

[Methodology and Algorithm of Multicriterion Optimization Synthesis

of Pneumatic Drive with Inertial Load]. Tezy dopovidey 5-go mijn.

sympoziuma ukrainskykh injeneriv-mekhanikiv u Lvovi [Abstracts of

the 5th intern. symposium of Ukrainian mechanical engineers in

Lviv], [National University Lviv Polytechnic], 2001, pp. 73–74.

Кuznetsov Yu., Shinkarenko V. The genetic approach is the key to

innovative synthesis of complicate technical systems. Plovdiv, Fundamental sciences and applications, 2011, No. 16, b.2. pp. 211–219.

Zablonsky K. І., Yaglinsky V. P., Gutyrya S. S., Bezuglenko O. U.

Multi-criterion optimization functional trajectories of industrial robots. Annals of DAAAМ International. Vienna, 2004. Р. 37–38.

Varjapetian A. G. Qalimetria [Qualimetry]. S.-Peterburg, GUAP

Publ., 2005, 134 p.

Nakhapetian E.G. Kvalimetria mekhanizmov mashin-avtomatov i

promyshlennykh roborov [The qualification of the mechanisms of

automatic machines and industrial robots]. Kvalimetria I diagnostirovanie mekhanismov [Qualification and diagnosis of mechanisms]. Мoscow, Nauka Publ., 1979, pp. 4–32.

Azgaldov G. G., Raikhman E. P. O qualimetrii [About qualimetry].

Мoscow, Standard Publ., 1973. 156 p.

Gutyrya S. S. Upravlenie tekhnicheskim urovnem peredach zacepleniem na osnove sistemnoy qalimetricheskoy modeli [The control of

the technical level of the gears by gearing based on the systemymmetric model]. Trudy Odes. politekhn. un-ta [Proceedings of Odessa.

polytechnical. University]. Оdessa, 2001, 2(14), pp. 36–39.

Yaglinsky V.P. Kinematika oborudovania na osnove mekhanizmov

parallelnoy struktury [Kinematics of equipment based on mechanisms

of parallel structure]. Kollektivnaia monografia [Collective monograph].

Progressivnoie mashinostroitelnoe oborudovanie [Progressive

machine-building equipment]. Оrel, "Spectr" Publ., 2011, 455 p.

Gutyrya S. S., Yaglinsky V. P., Obaidi A. S. Pidvyshchennia rivnia

mekhanizmiv parallelnoy struktury i kinematyky u skladi tekhnologichnykh komplexiv [Improvement of the technical level of mechanisms of parallel structure and kinematics in the technological complexes]. Tekhnologichni komplexy [Technological complexes], 2012, 2,2 (5,6), pp. 50–56.

Frolov K. V. Methody sovershenstvovania mashyn i sovremennye

problemy mashinostroenia [Methods of improving machines and

modern problems of mechanical engineering]. Мoscow, Mechanical

engineering Publ., 1984. 224 p.

Bilinkis V. D. Methody ozenki tekhnicheskogo urovnia i konkurentospocobnosti produkzii [Methods of evaluation of technical level and competitiveness of products]. Voroniesh, VGTU Publ., 2000, 155 p.

Yaglinsky V. P., Felko M. V., Belikov V. T. Bagatokoordynatny dvostoronny

modulny elektropryvod aerokosmichnykh trenajernykh ystem [Multicoordinate two-way modular electric actuator for aerospace training

systems]. Patent of Ukraine, 104273. 2014.

Yaglinsky V. P., Obaidi A. S., Felko M. V. Povyshenie podvijnosti

kabin dinamicheskikh trenajerov mobilnykh mashin [Increasing the

mobility of the cabs of dynamic simulators of mobile machines].

Tekhnologicheskiy audit I reservy proizvodstva [Technological audit

and production reserves], 2014, 3/4 (17). pp. 44–48.

Merlet J. P. Parallel Robots. The Netherlands, Dordrecht: Springer,

417 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Кузнєцов Ю. М., Скляров Р. А. Прогнозування розвитку технічних систем. Київ: ПП "ЗМОК", 2004. 242 с.
2. Кіндрацький Б. Методологія та алгоритм багатокритеріального
оптимізаційного синтезу пневмоприводу з інерційним навантаженням. Тези доповідей 5-го міжн. симпозіума українських інженерів-механіків у Львові. Львів: Нац. ун-т "Львівська політехніка", 2001. С. 73–74.
3. Кuznetsov Yu., Shinkarenko V. The genetic approach is the key to
innovative synthesis of complicate technical systems. Plovdiv, Fundamental sciences and applications, 2011. No. 16, b.2. Р. 211–219.
4. Zablonsky K. І., Yaglinsky V. P., Gutyrya S. S., Bezuglenko O. U.
Multi-criterion optimization functional trajectories of industrial robots. Annals of DAAAМ International. Vienna, 2004. Р. 37–38.
5. Варжапетян А. Г. Квалиметрия. С.-Петербург: Изд. ГУАП,
2005. 134 с.
6. Нахапетян Е. Г. Квалиметрия механизмов машин-автоматов и
промышленных роботов. Квалиметрия и диагностирование механизмов. Москва: Наука, 1979. С. 4–32.
7. Азгальдов Г. Г., Райхман Э. П. О квалиметрии. Москва: Изд-во
стандартов, 1973. 156 с.
8. Гутыря С. С. Управление техническим уровнем передач зацеплением на основе системной квалиметрической модели. Труды
Одес. политехн. ун-та. Одесса, 2001. 2(14). С. 36–39.
9. Яглинский В. П. Кинематика оборудования на основе механизмов
параллельной структуры. Коллективная монография. Прогрессивное
машиностроительное оборудование. Орел: Изд. дом "Спектр",
2011. 455 с
10. Гутиря С. С., Яглінський В. П., Обайді А. С. Підвищення технічного рівня механізмів паралельної структури і кінематики у
складі технологічних комплексів. Технологічні комплекси, 2012.
№ 2,2 (5,6). С. 50–56.
11. Фролов К. В. Методы совершенствования машин и современные проблемы машиностроения. Москва: Машиностроение,
1984. 224 с.
12. Билинкис В. Д. Методы оценки технического уровня и конкурентоспособности продукции. Воронеж: Изд-во ВГТУ, 2000. 155 с.
13. Яглінський В. П., Фелько М. В., Беліков В. Т. Багатокоординатний
двосторонній модульний електропривод аерокосмічних
тренажерних систем. Патент України № 104273 від 10.01.2014.
14. Яглинский, В. П., Обайди А. С., Фелько М. В. Повышение подвижности кабин динамических тренажеров мобильных машин.
Технологический аудит и резервы производства, 2014. № 3/4
(17). С. 44–48.
15. Merlet J. P. Parallel Robots. The Netherlands, Dordrecht: Springer,
2006. 417 p

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».