До питання оптимального проектування черв'ячно-циліндричних редукторів

Автор(и)

  • Pavel Kalinin
  • Yuriy Ostapchuk
  • Yury Zherezhon-Zaichenko
  • Olexandr Кyrychenko

DOI:

https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.13

Ключові слова:

оптимальне проектування, черв’ячно-циліндричний редуктор, загальне передаточне число, габаритні розміри, параметри оптимізації, критерії якості, інформаційна множина, таблиця іспитів, оптимально-раціональне рішення

Анотація

Розглянута задача багатокритеріального оптимального проектування ступінчастого черв׳ячно-циліндричного редуктора з нижнім розташуванням архімедова черв’яка. Розроблена проектно-математична модель редуктора і на прикладі параметричної оптимізації визначеного редуктора за обраними критеріями якості визначені ефективні параметри оптимізації та досліджена задача розподілу загально передаточного числа редуктора. Для вирішення оптимізаційної задачі застосовується метод допустимих множин. Наведені результати чисельного аналізу інформаційної множини проектованого редуктора. Для забезпечення картерної системи мащення і зменшення висоти редуктора запропонована зміна алгоритму розрахунку циліндричної передачі. Проаналізовані рекомендації по розподілу передаточних чисел по ступеням редуктора та наведені рекомендації до вибору оптимально-раціональних проектних рішень при різних обмеженнях на критерії якості. Зроблені висновки по результатам проведених досліджень.

Біографії авторів

Pavel Kalinin

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, Національна академія Національної гвардії України, професор кафедри інженерної механіки; м. Харків, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9724-0630; e-mail: pkalining@gmail.com

Yuriy Ostapchuk

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", доцент кафедри деталей машин та мехатронних систем; м. Харків, Україна; ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-3915-4264; e-mail: ostapyuri48@gmail.com

Yury Zherezhon-Zaichenko

Національна академія Національної гвардії України, доцент кафедри інженерної механіки; м. Харків, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7767-0764; e-mail: GRV1960@gmail.com

Olexandr Кyrychenko

кандидат технічних наук (PhD in Eng. S.), доцент, Національна академія Національної гвардії України,
професор кафедри інженерної механіки; м. Харків, Україна; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9136-7593;
e-mail: akirichenko987@gmail.com

Посилання

1. Kudryavtsev V. N., ed. Raschet i proektirovanie zubchatykh reduktorov [Calculation and design of gear reducers]. St. Petersburg,

Politekhnika Publ, 1993. 448 p.

Starzhinskiy V. E., Basinyuk V. L., Mardosevich E. I., Shalobaev E. V.

Analiz publikatsiy po probleme optimizatsii komponovochnykh

skhem zubchatykh mekhanizmov [Analysis of publications on the

problem of optimization of layout schemes of gear mechanisms].

Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical University

"KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2013, no. 40, pp. 152–165.

Kalinin P. М., Sergiyenko M. Ye., Zherezhon-Zajchenko Yu. V. Do

py`tannya optymalno-racionalnogo proektuvannya korobky peredach

avtomobilya [Optimal-rational design of toothed gearboxes of car

transmissions]. Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2012, no. 35,

pp. 51–58.

Shekhov A. V. Algoritmy resheniya zadach optimizatsii konstruktsii

mnogostupenchatykh zubchatikh mekhanizmov [Algorithms for

solving problems of optimizing the design of multistage gear mechanisms]. Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical

University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2011, no. 28,

pp. 171–180.

Kalinin P. M., Sergiyenko M. Ye., Zherezhon-Zajchenko Yu. V. Do

pytannya optymalno-racionalnogo proektuvannya korobky peredach

avtomobilyа [To the question of optimally rational design of the

gearbox of the car]. Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National

Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2013,

no. 41, pp. 49–53.

6. Bondarenko O. V., Ustynenko O. V., Serikov V. I. Racionalne proektuvannya zubchastyx cylindrychnyx dvostupinchastyx reduktoriv z

uraxuvannyam rivnya napruzhenosti zacheplen' [Rational design of

geared cylindrical two-stage gearboxes, taking into account the level

of tension of engagement]. Visnyk NTU "KhPI" [Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ.,

, no. 35, pp. 23–27.

Ivanov K. Ya, Galibey N. I. Zubchatye dvukhstupenchatye reduktory.

Vybor optimal'noy skhemy [Gear two-stage reducers. Choice of the optimal scheme]. Vestnik Sibirskogo gosudarstvennogo aerokosmicheskogo universiteta imeni akademika M.F. Reshetneva.

, no. 1, pp. 45-49.

Kalinin P. M., Ostapchuk Yu. O., Zherezhon-Zajchenko Yu. V.,

Yusov V. I., Serykov V. I. Do pytannya optymalno-racionalnogo

proektuvannya stupinchastyx zubchastyx reduktoriv [On the issue of

optimally rational design of stepped gear gears]. Visnyk NTU "KhPI"

[Bulletin of the National Technical University "KhPI"]. Kharkov,

NTU "KhPI" Publ., 2016, no. 23, pp. 64–71.

Krasnova O. A., Pidodnya V. G., Sizov D. A. Optimizatsiya

parametrov privodov s chervyachnoy peredachey na osnove kolichestvennoy otsenki prioritetnosti kriteriev otbora [Optimization of

drive parameters with worm gearing based on quantitative evaluation of the priority of selection criteria]. Izvestiya of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 2014. tom. 16,

no. 1(2), pp. 422–428.

Kirkach N. F., Balasanyan R. A. Raschet i proektirovanie detaley

mashin [Calculation and design of machine parts]. Kharkov, Osnova

Publ., 1991. 276 p.

Erokhin M. N., ed. Detali mashin i osnovy konstruirovaniya [Details of

machines and the basis of design]. Moscow, KolosS Publ., 2005. 462 p.

Prociv V. V., Ziborov K. A., Bas K. M. Proektuvannya dvostupenenvy`x reduktoriv z vy`kory`stannyam SAPR KOMPAS [Design of

two-stage reducers using CAD COMPASS]. Donetsk, Donetsk, National Mining University, 2012. 222 p.

Anfimov M. I. Reduktory. Konstruktsii i raschet [Constructions and

calculation]. Moscow, Mashinostroenie Publ.,1993. 464 p.

Chernavskiy S. A., Snesarev G. A., Kozintsov B. S., Bokov K, N.,

Itskovich G. M., Chernilevskiy D. V. Proektirovanie mekhanicheskikh peredach [Design of mechanical transmissions] Moscow,

Mashinostroenie Publ.,1984. 799 p.

Kurmaz L. V. Osnovy konstruyuvannya detaley mashyn [The basis

of the construction of machine parts]. Kharkov, Pidruchnyk NTU

"KhPI" Publ., 2010. 532 p.

Chernylevskyy D. V. Detaly mashyn. Proektyrovanye pryvodov

tekhnolohycheskoho oborudovanyya [Machine parts. Designing the

drives of technological equipment]. Moscow, Mashinostroenie Publ.,

560 p.

Kalinin P. M. Detali mashyn. Zubchastyy reduktor. Praktykum [Details of machines. Gear gear. Workshop]. Kharkov, Akademiya vnutrishnix vijsk MVS Ukrayiny, 2006. 218 p.

Sobol' I. M., Statnikov R. B. Vybor optimal'nykh parametrov v

zadachakh so mnogimi kriteriyami [Choice of optimal parameters in

problems with many criteria]. Moscow, Drofa Publ., 2006. 175 p.

Kurmaz L. V., Skoibeda A. T. Detaly mashyn. Proektyrovanye [Machine parts. Design]. Minsk, UP "Technoprint" Publ., 2002. 296 p.

Pavlyshche V. T. Osnovy konstruyuvannya ta rozrakhunok detaley

mashyn [Fundamentals of Designing and Calculation of Machine

Parts]. Lviv, Afisha Publ., 2003. 560 p.

##submission.downloads##