DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.07

Приклад раціонального проектування зубчастого циліндричного двоступінчастого редуктору методом псевдовипадкового пошуку при багатьох критеріях

Oleksiy Bondarenko, Oleksandr Ustynenko, Volodymyr Serykov

Анотація


Стаття присвячена задачі раціонального проектування широко розповсюджених зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів при декількох критеріях. Розглядаються питання пошуку оптимально-раціональних геометричних параметрів, які задовольняють декільком критеріям якості. Усі складності компонування та взаємозв’язок параметрів унеможливлюють їх вибір без використання підходів математичної оптимізації. Використання відомого псевдо-випадкового методу ЛПτ-пошуку з авторською модифікацією дало змогу уникнути проблем пов’язаних з дискретністю та кількістю параметрів. Для розв’язання вказаної задачі було сформовано постановку задачі та вказані параметри проектування з обмеженнями, записані критерії та запропоновано підхід переходу від багатокритеріальної до однокритеріальної задачі. Підхід базується на аналізі пробних точок, що отримані при використанні ЛПτ-пошуку, та подальшій обробці отриманої інформації. Запропоновано підхід переходу від багатьох критеріїв до одного за допомогою введення проектувальником шкали важливості та призначення важливості кожного з критеріїв, і знаходження для кожної пробної точки відносного зміщення бажаного розв’язання, що й пропонується використовувати у якості об’єднуючого критерію. Проведено тестові числові експерименти.


Ключові слова


проектування; редуктор; критерії; цільова функція; раціональні параметри; алгоритм; ЛПτ-пошук; напруженість

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Sobol' I. M., Statnikov R. B. Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah

so mnogimi kriterijami [The choice of optimal parameters in problems with many criteria]. Moscow, Drofa Publ., 2006. 175 p.

Bondarenko O. V., Ustynenko O. V. Optymizatsiyi spivvisnykh

stupinchastykh pryvodiv mashyn po masohabarytnym kharakterystykam na prykladi tryval'nykh korobok peredach [Optimization of

coaxial step machine drives the weight and size characteristics on

the example of three-shaft gearboxes]. Visnyk NTU "KhPI". Tematychnyj vypusk "Mashynoznavstvo ta SAPR" [Bulletin of the NTU

KhPI. Series: Engineering and CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ.,

, no. 22, pp. 16–27.

Bondarenko O. V. Cumіshhennja metodіv LPτ-poshuku ta zvuzhennja

okolіv pri optimіzacії trival'nih korobok peredach [Concentration of

methods of LPT-search and narrowing of nodes during optimization of

gearboxes]. Mekhanika ta mashynobuduvannya [Mechanics and machine building]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2010, no. 1, pp. 78–84.

Bondarenko O. V., Ustynenko O. V., Serykov V. I. Racional'ne

proektuvannja zubchastyh cylindrychnyh dvostupinchastyh reduktoriv z urahuvannjam rivnja napruzhenosti zacheplen' [Rational

design of geared cylindrical two-stage gearboxes, taking into account the level of tension of engagement]. Visnyk Nacional'nogo

Politehnichnogo Universytetu "Harkivs'kyj Politehnichnyj Instytut":

zbirnyk naukovyh prac': tematychnyj vypusk "Problemy mehanichnogo pryvodu" [Bulletin of the NTU KhPI. Coll. of scientific papers.

Series: Problems of mechanical drive]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ.,

, no. 15, pp. 23–27.

Anohin A. M., Glotov V. A., Pavel'ev V. V., Cherkashin A. M. Metody opredelenija kojefficientov vazhnosti kriteriev [Methods for determining the importance of criteria]. Avtomatika i telemehanika

[Automation and telemechanics]. Moscow, Institut problem upravlenija Publ, 1997, no. 8, pp. 3–35.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Соболь И. М., Статников Р. Б. Выбор оптимальных параметров
в задачах со многими критериями. Москва, Дрофа, 2006. 175 с.
2. Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Оптимізації співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам
на прикладі тривальних коробок передач. Вісник НТУ "ХПІ".
Тематичний випуск "Машинознавство та САПР". Харків, НТУ
"ХПІ", 2012, № 22, c. 16–27
3. Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження
околів при оптимізації тривальних коробок передач. Механіка
та машинобудування. Харків, НТУ "ХПІ", 2010, № 1, c. 78–84.
4. Бондаренко О. В., Устиненко О. В., Сєріков В. І. Раціональне
проектування зубчастих циліндричних двоступінчастих редукторів з урахуванням рівня напруженості зачеплень. Вісник Національного Політехнічного Інституту "Харківський Політехнічний Інститут": збірник наукових праць: тематичний випуск
"Проблеми механічного приводу". Харків, НТУ "ХПІ", 2015,
№ 15, c. 23–27.
5. Анохин А. М., Глотов В. А., Павельев В. В., Черкашин А. М.
Методы определения коэффициентов важности критериев. Автоматика и телемеханіка. Москва, Институт проблем управления, 1997, № 8, c. 3–35.


ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».