DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.06

Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: система обмежень та послідовність їхньої перевірки

Oleksiy Bondarenko, Oleksandr Ustynenko, Illia Klochkov

Анотація


Розв'язання задачі оптимізації трансмісії легкого багатоцільового гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ є перспективним напрямком
досліджень, тому що дозволяє поліпшити масові характеристики машини, забезпечити навантажувальну здатність та довговічність трансмісії при модернізації. Побудовано цільову функцію оптимізації за масою, яка досить коректно враховує основні показники трансмісії. Визначені змінні проектування, у якості яких обрані основні геометричні параметри зачеплень: модулі та числа зубців. Було побудовано систему
обмежень на змінні проектування та запропоновано методику динамічного змінення обмежень на числа зубців коробки передач. Також
запропоновано послідовність перевірки обмежень, яка дозволить зменшити обсяг та час розрахунків для знаходження найкращого рішення.


Ключові слова


оптимізація; багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ; трансмісія; цільова функція; змінні проектування; обмеження на змінні проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


1. MT-LB i yoho modyfikatsiyi [MT-LB i yogo modifіkation].

Viys'kova panorama. 11 hrudnya 2011., Available at:

http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html, accessed 12.02.2017.

Rekleytys H., Reyvyndran A., Rjehsdel K. Optymyzatsyya v tekhnyke:

Per. s anhl. Moscow, Myr Publ., 1986. Vol. 1. 349 p.

Bondarenko O. V., Klochkov I. E., Ustynenko O. V. Optymizacija transmisii' gusenychnogo transportera-tjagacha MT-LB za masoju: cil'ova

funkcija, zminni proektuvannja ta obmezhennja [Optimization for transmission of tracked load-carrier/prime mover MT-LB: objective function,

variables planning and limits]. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: "Mashynoznavstvo ta SAPR" [Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Engineering and

CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2017., no. 12 (1234), рp. 3–8.

Klochkov I. E., Ustynenko O. V., Bondarenko O. V., Braslavs'ka T. S.

Pobudova cil'ovoi' funkcii' optymizacii' transmisii' gusenychnogo

transportera-tjagacha MT-LB za masoju [Building of optimization

objective function for transmission of tracked load-carrier/prime

mover MT-LB]. Visnyk NTU "KhPI". Seriya: "Mashynoznavstvo ta

SAPR" [Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Engineering and CAD].

Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2018., no. 7 (1283), рp. 34–40.

Ustynenko O. V., Bondarenko O. V., Klochkov I. E. Matematychna

model' optymizacii' transmisii' gusenychnogo transportera-tjagacha

MT-LB za masoju [Mathematical model of optimization for transmission of tracked load-carrier/prime mover MT-LB]. Mekhanika ta

mashynobuduvannya [Mechanics and machine building]. Kharkiv,

NTU "KhPI" Publ., 2018, no. 1, pp. 156–167.

Bondarenko O. V., Ustynenko O. V. Optymizatsiyi spivvisnykh stupinchastykh pryvodiv mashyn po masohabarytnym kharakterystykam na

prykladi tryval'nykh korobok peredach [Optimization of coaxial step machine drives the weight and size characteristics on the example of threeshaft gearboxes]. Visnyk NTU "KhPI". Tematychnyj vypusk "Mashynoznavstvo ta SAPR" [Bulletin of the NTU "KhPI". Series: Engineering and

CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI" Publ., 2012, no. 22, pp. 16–27.

Bondarenko O. V. Sumishchennya metodiv LPτ-poshuku ta zvuzhennya okoliv pry optymizatsiyi tryval'nykh korobok peredach

[Combination of methods of LPτ-search and narrowing of ranges

during optimization of three-shaft gear-boxes] Mekhanika ta

mashynobuduvannya [Mechanics and machine building]. Kharkiv,

NTU "KhPI" Publ., 2010, no. 1, pp. 78–84.

Sobol' I. M., Statnikov R. B. Vybor optimal'nyh parametrov v zadachah

so mnogimi kriterijami [The choice of optimal parameters in problems with many criteria]. Moscow, Drofa Publ., 2006. 175 p.

Platonov V. F., Leyashvyly H. R. Husenychnye y kolesnye transportnotyahovye mashyny [Tracked and wheeled transport-traction machines]. Moscow, Mashynostroenie Publ., 1986, 296 p.

Volontsevych D. O., Epyfanov V. V., Belov V. K. Aleksandrov E. E.,

ed. Kolesnye y husenychnye mashyny vysokoy prokhodymosty (konstruktsyy, teoryy, raschet, proyzvodstvo, jekspluatatsyya) v 10-ty

tomakh. Tom 3, kn.1. Transmyssyy [Wheeled and tracked vehicles

with high cross (design, theory, calculation, production, maintenance) in 10 vol. Vol. 3, Book 1. Transmissions]. Kharkov, KhHPU

Publ., 1996. 202 p.

Zahrebel'nyj V. N. Konstruirovanie, raschet geometrii i tekhnologiya proizvodstva zubchatykh konicheskikh koles tsentral'nykh peredach traktorov

[Design, geometry calculation and technology of bevel gear for tractors central transmissions]. Kharkov, NTU "KhPI" Publ., 2001. 380 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. МТ-ЛБ і його модифікації. Військова панорама. 11 грудня 2011.
Режим доступу: http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html.
Дата звернення : 12 лютого 2017.
2. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: Пер. с англ. Москва, Мир, 1986. Т.1. 349 с.
3. Бондаренко О. В., Клочков І. Є., Устиненко О. В. Оптимізація
трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою:
цільова функція, змінні проектування та обмеження. Вісник
НТУ "ХПІ". Серія: Машинознавство та САПР. Харків, НТУ
"ХПІ", 2017, № 12 (1234), c. 3–8.
4. Клочков І. Є., Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Браславська Т. С.
Побудова цільової функції оптимізації трансмісії гусеничного
транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою. Вісник НТУ "ХПІ". Серія:
Машинознавство та САПР. Харків, НТУ "ХПІ", 2018, № 7 (1283),
c. 34–40.
5. Устиненко О. В., Бондаренко О. В., Клочков І. Є. Математична модель оптимізації трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТЛБ за масою. Механіка та машинобудування. 2018, №1, c. 156–167.
6. Бондаренко О. В., Устиненко О. В. Оптимізації співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам
на прикладі тривальних коробок передач. Вісник НТУ "ХПІ".
Тематичний випуск "Машинознавство та САПР". Харків, НТУ
"ХПІ", 2012, № 22, c. 16–27.
7. Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження
околів при оптимізації тривальних коробок передач. Механіка
та машинобудування. Харків, НТУ "ХПІ", 2010, № 1, c. 78–84.
8. Соболь И. М., Статников Р. Б. Выбор оптимальных параметров
в задачах со многими критериями. Москва, Дрофа, 2006. 175 с.
9. Платонов В. Ф., Леиашвили Г. Р. Гусеничные и колесные транспортно-тяговые машины. Москва, Машиностроение, 1986. 296 с.
10. Волонцевич Д. О., Епифанов В. В., Белов В. К. Колесные и гусеничные машины высокой проходимости (конструкции, теории,
расчет, производство, эксплуатация) в 10-ти томах. Том 3,
кн. 1. Трансмиссии / [под ред. Александрова Е. Е.]. Харьков,
ХГПУ, 1996. 202 с.
11. Загребельный В. Н. Конструирование, расчет геометрии и технология производства зубчатых конических колес центральных передач тракторов: Учеб. пособие. Харьков, НТУ "ХПИ", 2001. 380 с.





ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».