КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ І СТАНІВ СКЛАДНИХ СИСТЕМ: ОБҐРУНТУ-ВАННЯ ПАРАМЕТРІВ МОДЕЛЕЙ РОЗРАХУНКОВО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИМ ШЛЯХОМ

Yuriy Veretelnyk, Ganna Tkachuk, Olga Kokhanovska, Irina Khramtsova, Alla Zarubina, Volodymyr Kokhanovskyi, Mykola Tkachuk, Andrii Malakеi, Anatoliy Nabokov, Andrey Golovin, Oleg Veretelnyk

Анотація


Комп'ютерне моделювання процесів і станів є на сьогодні зазвичай основою прийняття основних проектно-технологічних рішень при створенні  нових машин, споруд і агрегатів. Для отримання обгрунтованих рекомендацій необхідно мати у розпорядженні адекватні, точні та негроміздкі числові моделі досліджуваних обєктів. З цією метою пропонується розрахунково-експериментальний метод обгрунтування структури та параметрів цих моделей. Як приклад розглядаються елементи бойових броньованих машин, а як базові – метод скінченних елементів, з одного боку, та метод голографічної інтерферометрії – з іншого. На прикладі декількох обєктів продемонстровано алгоритм і результати  застосування запропонованого методу

Ключові слова


комп'ютерне моделювання; розрахунково-експериментальний метод; метод скінченних елементів; напружено-деформований стан; метод спекл-голографічної інтерферометрії

Повний текст:

PDF PDF

Посилання


Zenkevich O.K. Metod konechnyh jelementov v tehnike / O.K. Zen-kevich. – Moscow: Mir, 1975. – 541 p.

Streng Je. Teorija metoda konechnyh jelementov / Streng Je., Fiks Dzh. – Moscow: Mir, 1977. – 349 p.

Osnovy voenno-tehnicheskih issledovanij. Teorija i prilozhe-nija: monografija: [v 4 t.]. T. 4. Metodologija issledovanija slozhnyh sistem voennogo naznachenija / S.V. Lapickij, A.V. Kuchinskij, A.I. Sbitnev [i dr.]; red.: S.V. Lapickij. – Kiev: 2013. – 477 p.

Chepkov I.B. Osnovni napryamy rozvytku ozbroyennya i viys'kovoyi tekhniky. Orhanizatsiyni i ekonomichni mekhanizmy derzhavnoyi pidtrymky oboronnoyi promyslovosti / Chepkov I.B. // Perspek-tyvy naukovo-tekhnolohichnoho zabezpechennya oboronno-promyslovoho kompleksu Ukrayiny: Informatsiyno-komunikatyvnyy zakhid (Kyyiv, 22-23 veresnya 2015 r.). – Kyiv: TOV "Mizhnarodnyy vystavkovyy tsentr", 2015. – P. 8–13.

Tkachuk N.A. Struktura specializirovannyh integriro-vannyh sistem avtomatizirovannogo analiza i sinteza jelementov transportnyh sredstv special'nogo naznachenija / Tkachuk N.A., Brul' S.T., Malakej A.N., Gricenko G.D., Orlov E.A. // Mehanіka ta mashinobuduvannja, 2005. – No 1. – P.184–194.

Tkachuk N.A. Konechno-jelementnye modeli jelementov slozhnyh mehanicheskih sistem: tehnologija avtomatizirovannoj generacii i parametrizovannogo opisanija / Tkachuk N.A., Gri-cenko G.D., Chepurnoj A.D., Orlov E.A., Tkachuk N.N. // Mehanіka ta mashinobuduvannja, 2006. – Npo1. – P. 57–79.

Tkachuk N.A. Reshenija zadach raschetno-jeksperimental'nogo issledovanija jelementov clozhnyh mehani-cheskih sistem / N.A. Tkachuk, G.D. Gricenko, Je.V. Glushhenko, A.V. Tkachuk // Mehanіka ta mashinobuduvannja – Kharkov: NTU "KhPI", 2004. – No 2. – P.85–96.

Kapustin A.A. Teorija spekl–interferometricheskih izmerenij naprjazhenno–deformirovannogo sostojanija jelementov naturnyh konstrukcij. V kn.: Fizicheskie osnovy golografii / Kapustin A.A. – Leningrad: LIJaF, 1979.– P. 137–159.

Kapustin A.A. Ispol'zovanie metodov golograficheskoj i spekl–interferometrii v zadachah tehnicheskoj diagnostiki jelementov konstrukcij. V kn.: Tezisy dokl. Vsesojuzn. nauchno–tehnicheskoj konferencii "Primenenie lazerov v nauke i teh-nike" / Kapustin A.A., Mazhura S.O. – Leningrad, 1981. – P. 116–118.

Vest Ch. Golograficheskaja interferometrija / Ch. Vest. – Moscow: Mir, 1982. – 504 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Зенкевич О.К. Метод конечных элементов в технике / О.К. Зенкевич. – М. : Мир, 1975. – 541 с.

2. Стренг Э. Теория метода конечных элементов / Стренг Э., Фикс Дж.. – М. : Мир, 1977. – 349 с.

3. Основы военно-технических исследований. Теория и приложения: монография: [в 4 т.]. Т. 4. Методология исследования сложных систем военного назначения / С.В. Лапицкий, А.В. Кучинский, А.И. Сбитнев [и др.]; ред.: С.В. Лапицкий. – Киев:  2013. – 477 c.

4. Чепков І.Б. Основні напрями розвитку озброєння і військової техніки. Організаційні і економічні механізми державної підтримки оборонної промисловості / Чепков І.Б.  // Перспективи науково-технологічного забезпечення оборонно-промислового комплексу України: Інформаційно-комунікативний захід (Київ, 22-23 вересня 2015 р.). – Київ: ТОВ "Міжнародний виставковий центр", 2015. – С. 8–13.

5. Ткачук Н.А. Структура специализированных интегрированных систем автоматизированного анализа и синтеза элементов транспортных средств специального назначения / Ткачук Н.А., Бруль С.Т., Малакей А.Н., Гриценко Г.Д., Орлов Е.А.  // Механіка та машинобудування, 2005. – № 1. – С.184-194.

6.  Ткачук Н.А. Конечно-элементные модели элементов сложных механических систем: технология автоматизированной генерации и параметризованного описания /  Ткачук Н.А., Гриценко Г.Д., Чепурной А.Д., Орлов Е.А., Ткачук Н.Н. // Механіка та машинобудування, 2006. – № 1. –С.57-79.

7. Ткачук Н.А. Решения задач расчетно-экспериментального исследования элементов cложных механических систем / Н.А. Ткачук, Г.Д. Гриценко, Э.В. Глущенко, А.В. Ткачук // Механіка та машинобудування – Харків: НТУ “ХПІ”, 2004. – №2. – С.85-96.

8. Капустин А.А. Теория спекл–интерферометрических измерений напряженно–деформированного состояния элементов натурных конструкций. В кн.: Физические основы голографии / Капустин А.А. – Л.: ЛИЯФ, 1979.– с.137–159.

9. Капустин А.А. Использование методов голографической и спекл–интерферометрии в задачах технической диагностики элементов конструкций. В кн.: Тезисы докл. Всесоюзн. научно–технической конференции "Применение лазеров в науке и технике" / Капустин А.А., Мажура С.О. – Ленинград, 1981. – с.116–118.

10. Вест Ч. Голографическая интерферометрия / Ч. Вест. – М.: Мир, 1982. – 504 с.

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».