DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.7.04

ПОБУДОВА ЦІЛЬОВОЇ ФУНКЦІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРАНСМІСІЇ ГУСЕНИЧНОГО ТРАНСПОРТЕРА-ТЯГАЧА МТ-ЛБ ЗА МАСОЮ

Illia Klochkov, Oleksandr Ustynenko, Oleksiy Bondarenko, Tetjana Braslavs'ka

Анотація


Розв'язання задачі оптимізації трансмісії легкого багатоцільового гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ є перспективним напрямком досліджень, тому що дозволяє поліпшити масові характеристики машини, забезпечити навантажувальну здатність та довговічність трансмісії при модернізації. Побудовано цільову функцію оптимізації за масою, яка досить коректно враховує основні показники трансмісії. Визначені змінні проектування, у якості яких обрані основні геометричні параметри зачеплень: модулі m та числа зубців z1, z2. У подальших дослідженнях планується вибір методів розв'язання задачі оптимізації, побудова прикладних методик і алгоритмів, виконання тестових і перевірочних розрахунків щодо підтвердження та оцінки отриманих теоретичних результатів

Ключові слова


оптимізація; багатоцільовий транспортер-тягач МТ-ЛБ; трансмісія; цільова функція; змінні проектування

Повний текст:

PDF

Посилання


Aleksandrov E. E., Samorodov V. B. Problemy mnohokryteryal'noy optymyzatsyy transmyssyy transportnykh sredstv [Multi-criteria optimization problems transmissions vehicles]. Mashynovedenye y tekhnosfera na rubezhe 21 veka. T. 1. E. E. Aleksandrov,Donetsk, 1999, pp. 26–29.

:1 na koryst' "Bulativ" [10:1 in favor of "Bulats"]. Narodna armiya [National army]. 2.02.2017, no. 5 {5485}, рp. 4.

MT-LB i yogo modyfikatsiyi [MT-LB and its modifications]. Viys'kova panorama [The military view]. 11.12.2011. Available at: http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html (accessed 12.02.2017).

Bondarenko O. V., Ustynenko О. Optymizatsiyi spivvisnykh stupinchastykh pryvodiv mashyn po masohabarytnym kharakterystykam na prykladi tryval'nykh korobok peredach [Optimization of coaxial step machine drives the weight and size characteristics on the example of three-shaft gearboxes]. Visnyk NTU "Kharkivs'kyj Politekhnichnyj Instytut": zbirnyk naukovykh prats': tematychnyj vypusk "Mashynoznavstvo ta SAPR" [Bulletin of the NTU KhPI. Coll. of scientific papers. Series: Machines and CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2012, no. 22, pp. 16–27.

Bondarenko O. V. Sumishchennya metodiv LPτ-poshuku ta zvuzhennya okoliv pry optymizatsiyi tryval'nykh korobok peredach [Combination of methods of LPτ-search and narrowing of ranges during optimization of three-shaft gear-boxes]. Mekhanika ta mashynobuduvannya [Mechanics and machine building]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2010, no. 1, pp. 78–84.

Kalinin P. M., Ostapchuk Yu. O., Zherezhon-Zaychenko Yu. V. Yusov V. I., Syerykov V. I. . Do pytannya optymal'no-ratsional'noho proektuvannya stupinchastykh zubchastykh reduktoriv [On the issue of sustainable design best-stepped gear reducers]. Visnyk NTU "Kharkivs'kyj Politekhnichnyj Instytut". Seriya: Problemy mekhanichnoho pryvodu [Bulletin of NTU "KhPI". Series: Problems of mechanical drive]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2016, no. 23 (1195), pp. 64–71.

Rekleytys H., Reyvyndran A., Rjehsdel K. Optymyzatsyya v tekhnyke [Optimization in Technics].Moscow, Myr Publ., 1986, Vol. 1, 349 p.

Bondarenko А. V., Klochkov I. E., Ustynenko A. V. Optimizacija transmissii gusenichnogo transportera-tjagacha MT-LB po masse: celevaja funkcija, pe-remennye proektirovanija i ogranichenija [Optimization for transmission of tracked load-carrier/prime mover MT-LB: objective function, variables planning and limits]. Visnyk NTU "Kharkivs'kyj Politekhnichnyj Instytut". Serija: Mashynoznavstvo ta SAPR [Bulletin of NTU "KhPI". Series: Engineering and CAD]. Kharkiv, NTU "KhPI", 2017. no. 12 (1234), pp. 3–8.

Lehkyy mnohotselevoy husenychny transporter-tyahach MT-LB. Tekhnycheskoe opysanye i instruktsiya po ekspluatatsii [The light multipurpose tracked load-carrier/prime mover MT-LB. Technical description and user manual]. Moscow, Voennnoe izd-vo, 1985, 447 p.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


  1. Александров Е. Е., Самородов В. Б. Проблемы многокритериальной оптимизации трансмиссий транспортных средств. Машиноведение и техносфера на рубеже 21 века. Т. 1.  Донецк, 1999.  C. 26–29.
  2. 10:1 на користь "Булатів". Народна армія. – 2 лютого, 2017. – №5 {5485}. – С. 4.
  3. МТ-ЛБ і його модифікації. Військова панорама. – 11 грудня 2011. – Режим доступу : http://wartime.org.ua/455-mt-lb-yogo-modifkacyi.html. – Дата звернення : 12 лютого 2017.
  4. Бондаренко О., УстиненкоО. Оптимізації співвісних ступінчастих приводів машин по масогабаритним характеристикам на прикладі тривальних коробок передач. Вісник НТУ "Харківський політехнічний інститут": збірник наукових праць: тематичний випуск "Машинознавство та САПР". – Харків : НТУ "ХПІ", 2012. № 22.  С. 16–27.
  5. Бондаренко О. В. Cуміщення методів ЛПτ-пошуку та звуження околів при оптимізації тривальних коробок передач. Механіка та машинобудування.  Харків : НТУ "ХПІ", 2010. №  1. С. 78–84.
  6. Калінін П. М., Остапчук Ю. О. , Жережон-Зайченко Ю. В. , Юсов В. І , Сєриков В. І. До питання оптимально-раціонального проектування ступінчастих зубчастих редукторів. Вісник НТУ "Харківський політехнічний інститут": Серія: Проблеми механічного приводу. Харків: НТУ "ХПІ", 2016. № 23 (1195).  С. 64–71.
  7. Реклейтис Г., Рейвиндран А., Рэгсдел К. Оптимизация в технике: Пер. с англ. М. : Мир, 1986.  Т. 1.  349 с.
  8. Бондаренко О. В., Клочков І. Є. Устиненко О. В. Оптимізація трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ за масою: цільова функція, змінні проектування та обмеження // Вісник НТУ "Харківський політехнічний інститут". Серія: Машинознавство та САПР.  Харків : НТУ "ХПІ", 2017. № 12 (1234). С. 3–8.
  9. Легкий многоцелевой гусеничный транспортер-тягач МТ-ЛБ. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. – М. : Военнное изд-во, 1985. – 447 с.
ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».