DOI: https://doi.org/10.20998/2079-0775.2018.25.04

Методика проведення експериментальних досліджень балістичної стійкості багатошарових броньованих структур

Dmytro Baulin, Svyatoslav Manzhura, Stanislav Horielyshev, Nikolay Odechuk, Mykola Anatoliyovych Tkachuk, Mykola Mykolayovych Tkachuk

Анотація


На даний момент в Україні ведеться активна робота щодо підвищення захищеності особового складу та військової техніки силових структур. Актуальним завданням є створення нових броньових матеріалів, які відповідають за своїми характеристиками сучасним вимогам, та розробка надійних кулестійких захисних конструкцій. Їх створення потребує детального дослідження щодо оцінки взаємодії високошвидкісного елемента з перешкодою. З появою нових бронематеріалів та технологій їх виробництва змінюється і модель високошвидкісної взаємодії. Однак, більшість існуючих методик дають невірну оцінку процесів такої взаємодії через появу нових параметрів, пов’язане з удосконаленням технологій виробництва. Має місце недостатня вивченість процесів високошвидкісного зіткнення уражаючого елементу з багатошаровою перешкодою. Процес взаємодії уражаючого елемента та багатошарової перешкоди на відміну від гомогенної більш складний, і на його результат впливає більше параметрів, наприклад характеристики шарів, параметри з’єднання шарів та інші. Усі ці параметри необхідно оцінювати при проведенні експериментальних досліджень. Представлена вдосконалена методика проведення експериментальних досліджень щодо перевірки балістичної стійкості багатошарових броньованих структур, що виготовлені з використанням нових технологій виробництва. Наведено умови постановки експерименту і порядок його проведення. Методика рекомендується для застосування в дослідженнях, що пов’язані з вибором і оцінюванням зразків, які можна застосовувати в подальшому для виготовлення засобів індивідуального бронезахисту військовослужбовця від вогнепальної зброї за 3–6-м класами захисту. Отримані результати із оцінки запропонованих характеристик та параметрів, які складають важливі властивості перешкоди – бронепробивальність і балістична стійкість, можуть бути застосовані для проведення аналізу ефективності використання багатошарових броньованих структур у засобах індивідуального бронезахисту та для створення і коригування імітаційної моделі процесу взаємодії уражаючого елементу з багатошаровою перешкодою.


Ключові слова


багатошарові бронеелементи; експериментальні дослідження; методика проведення експерименту; параметри оцінки матеріалів; бронепробивальність; балістична стійкість; засоби індивідуального бронезахисту

Повний текст:

PDF

Посилання


1. Zastosuvannya Sukhoputnykh voysk Zbroynykh Syl Ukrayiny u

konfliktakh suchasnosti: Zbirnyk tez dopovidey naukovopraktychnoyi konferentsyy 17 lystopada 2016 r. [Proc. of the Sci.-

Pract. Conf. 17 November 2016]. Lviv: НАСВ Publ., 2016. 117 р.

Dmytrov S.O., Korendovych V.S., Nesterov O.O. and others. H.M.

Perepelitsа, ed. Voyenna bezpeka Ukrayiny Na mezhi tysyacholit

[Military security of Ukraine at the turn of the millennium].

Natsionalnyy instytut stratehichnikh doslidzhen [National Institute

of Strategic Affairs]. Kiev, Stylos Publ., 2002. 353 p.

Novi tendentsiyi v oblasti zasobiv indyvidualnoho zakhystu pikhotyntsya.

[New trends in the field of personal protective equipment infantry].

Available at: http://www.defens-update.com/features/du-2-07/infantry_

armor_cooling.htm. zahol. z ekranu.

Ihnatova, A.M. Analitychnyy ohlyad suchasnykh i perspektyvnykh

materialiv i konstruktsiy broneprehrad i zakhystiv vid urazhennya

[Analytical review of modern and promising materials and structures

of armored barriers and defenses against defeat]. Fundamentalni

doslidzhennya [Basic research]. 2012. No. 6–1. Pp. 101–105.

Ihnatova, A.M., Artemov A.O., Ihnatov M.N. Protyvokumulyatyvnymy

zakhyst tekhniky iz zastosuvannyam syntetychnykh mineralnykh splaviv

[Anti-cumulative protection of machinery using synthetic mineral alloys].

Podviyni tekhnolohiyi [Dual technologies]. 2014. No. 2 (67). Pp. 13–17.

Baulin D.S., Horelyshev S.A., Manzhura S.A. Indyvidualni zasoby

bronezakhistu: pytannya vymoh ta klasifikatsiyi [Individual armor protection: Requirements and classification]/ Zbirnyk naukovykh prats

Natsyonalnoy Akademyy derzhavnoyi prykordonnoyi sluzhby

Ukrayiny. Seriya: viyskovi ta tekhnichni nauky [Collection of scientific

works of the National Academy of the State Border Guard Service of

Ukraine. Series: military and technical science]. 2016. Pp. 210–224.

Moshkov, H.V., Yesin B.V. Pro deyaki aspekty vyboru i zastosuvannya bronezhyletiv [On some aspects of the choice and use of flak

jackets]. Fort Tekhnolohiya [Fort Technology]. 1999. Pp. 4–7.

Smyrnov, V.P. Otsinka efektyvnosti zakhystu armiyskykh zasobiv

indyvidualnoho bronezakhystu [Evaluation of the effectiveness of

the protection of army means of individual armor protection].

Tekhnika i ozbroyennya [Machinery and armament]. No. 7. 2013.

Ihnatova, A.M., Artemov A.O., Ihnatov M.N., Sokovykov M.A.

Metodyka doslidzhennya dysypatyvnykh vlastyvostey syntetychnykh mineralnykh splaviv pry vysokoshvydkisnomu probyvanni [A

technique for investigating the dissipative properties of synthetic

mineral alloys under high-speed penetration]. Fundamentalni

doslidzhennya [Basic research]. 2012. No. 9–1. Pp. 145–150.

Hryhoryan, V.A. Materialy i zakhysni struktury dlya lokalnoho i indyvidualnoho bronyuvannya [Materials and protective structures for

local and individual booking]. Moscow, RadyoSoft Publ., 2008. 406 p.

Analiz materialiv ta yikh vlastyvostey, shcho zastosovuyutsya dlya

zasobiv indyvidualnoho bronezakhystu [Analysis of materials and their

properties used for personal armor protection]. Available at: https://www.

natural-sciences.ru/ru/article/view?id=34372– 18.06.2017.– zaholovky. z ekrana.

Anastasyady H.P., Silnikov M.V. Pratsezdatnist bronovykh materialiv NPO "Spetsialni materialy". NGO [Working capacity of armored materials. "Special Materials". STO], 2004. 624 p.

RA.DA zakhyst. DSTU V 4103-2002 (Ukrayina) [RA. DA protection. DSTU

-2002 (Ukraine.)] Available at: http://rada.company/ua/category/klassyzashity-bronezhiletov-po-dstu-v-4103-2002/. zahol. z ekranu.

Manzhura S.A. Vybir materialiv broneplastyn dlya individualnikh

zasobiv bronezakhistu syl okhorony pravoporyadku [The choice of

materials for armor plates for individual means of armored defense

of the forces of law enforcement]. Systemy ozbroyennya y viyskova

tekhnika. Naukovyy zhurnal Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitryanykh Syl imeni Ivana Kozheduba [Arms systems and military equipment. Scientific journal of Kharkiv National University of

Air Forces named after Ivan Kozhedub]. 2017. No. 2 (50). Pp. 89–93.

Zirkevich V.M., AVETA A.A., Kryzhna A.V., Danylyuk V.YE.

(Ukrayina) Pat.68961 A Ukrayina. 7 F41N5 / 04. Bahatosharova kombinovana bronova Pereshkoda [Multilayer Combined Armor Barrier] /

No. 2003110539. Zayavl. 21.11.2003. Opubl. 16.08.2004, Byul. No. 8, 2004.

Anipko O.B., Mulenko A.O., Baulin D.S., Khan S.P. Korektsiya zalezhnosti pochatkovoyi shvydkosti kuli 7,62-mm hvyntivochnoho patrona za

rezultatamy eksperymentalnykh strilb [Correction of the dependence of the

initial velocity of a bullet 7,62 mm of a rifle cartridge on the basis of experimental firing]. Intehrovani tekhnolohiyi ta enerhozberezhennya. naukovopraktychnyy zhurnal NTU "KHPI" [Integrated technologies and energy saving. Scientific and practical journal NTU "KhPI"]. 2012. No. 2. Pp. 21–23.

Baulin D.S., Biryukov I.YU. Ekspluatatsiyni kharakterystyky striletskoho ozbroyennya pry vikoristanni boyeprypasiv trivaloho zberihannya

[Operational characteristics of small arms with the use of long-term ammunition]. Zbirnyk naukovykh prats Akademiyi vnutrishnikh voysk MVS

Ukrayiny [Collection of scientific works of the Academy of Internal Troops

of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine]. 2008. No. 1. Pp. 4–8


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності. Збірник тез доповідей науково-практичної
конференції 17 листопада 2016 р. Львів: НАСВ, 2016. 117 с.
2. Дмитров С.О., Корендович В.С., Нестеров О.О. та ін. Воєнна безпека України на межі тисячоліть / ред. Г.М. Перепелиця. Національний інститут стратегічних досліджень. Київ: Стилос, 2002. 353 с.
3. Новые тенденции в области средств индивидуальной защиты пехотинца. Режим доступу: http://www.defens-update.com/features/ du-
2-07/infantry_armor_cooling.htm. Загол. з екрану.
4. Игнатова, А.М., Артемов А.О. Аналитический обзор современных и
перспективных материалов и конструкций бронепреград и защит от
поражения Фундаментальные исследования. 2012. № 6. С. 101–105.
5. Игнатова, А.М., Артемов А.О., Игнатов М.Н. Противокумулятивная защита техники с применением синтетических минеральных сплавов. Двойные технологии. 2014. № 2 (67). С. 13–17.
6. Баулин Д.С., Горелышев С.А., Манжура С.А. Індивідуальні засоби бронезахисту: питання вимог та класифікації. Збірник наукових
праць Національної Академії державної прикордонної служби
України. Серія: військові та технічні науки. 2016. С. 210–224.
7. Мошков, Г.В., Есин Б.В. О некоторых аспектах выбора и применения бронежилетов. Форт Технология. 1999. С. 4-7.
8. Смирнов, В.П. Оценка эффективности защиты армейских средств
индивидуальной бронезащиты. Техника и вооружение. № 7, 2013.
9. Игнатова, А.М., Артемов А.О., Игнатов М.Н., Соковиков М.А.
Методика исследования диссипативных свойств синтетических
минеральных сплавов при высокоскоростном пробивании. Фундаментальные исследования. 2012. № 9–1. С. 145–150.
10. Григорян, В.А. Материалы и защитные структуры для локального
и индивидуального бронирования. Москва: РадиоСофт, 2008. 406 с.
11. Анализ материалов и их свойств, применяемых для средств индивидуальной бронезащиты. Режим доступа: https://www.naturalsciences.ru/ru/article/view?id=34372. 18.06.2017 р. Загол. з екрану.
12. Анастасиади, Г.П., Сильников М.В. Работоспособность броневых
материалов. НПО "Специальные материалы". CTO, 2004. 624 с.
13. РА.ДА захист. ДСТУ В 4103-2002 (Україна.) Режим доступу:
http://rada.company/ua/category/klassy-zashity-bronezhiletov-po-dstuv-4103-2002/ Загол. з екрану.
14. Манжура С.А. Вибір матеріалів бронепластин для індивідуальних засобів бронезахисту сил охорони правопорядку. Системи
озброєння і військова техніка. Науковий журнал Харківського
Національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба. 2017. № 2(50). С. 89–93.
15. Зіркевич В.М., Аветов А.А., Крижний А.В., Данилюк В.Є.
(Україна). Пат.68961 А Україна. 7 F41Н5/04. Багатошарова
комбінована броньова перешкода. № 2003110539; Заявл.
21.11.2003.; Опубл. 16.08.2004, Бюл. № 8, 2004 р.
16. Анипко О.Б., Муленко А.О., Баулин Д.С., Хань С.П. Коррекция
зависимости начальной скорости пули 7,62-мм винтовочного
патрона по результатам экспериментальных стрельб. Інтегровані технології та енергозбереження. Науково-практичний
журнал НТУ "ХПІ". 2012. № 2. С. 21–23.
17. Баулін Д.С., Бірюков І.Ю. Експлуатаційні характеристики стрілецького озброєння при використанні боєприпасів тривалого
зберігання. Збірник наукових праць Академії внутрішніх військ
МВС України. 2008. № 1. С. 4–8

ISSN 2079-0775. Вісник Національного Технічного Університету «ХПІ».